Соціальні питання

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
   Про забезпечення організаційно-правових умов 
            соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
               позбавлених батьківського піклування 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.147 ) 
 
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 230-V  ( 230-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.484 
    N 609-V  ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 
    N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

  
- зміни діють по 31 грудня 2008 року } 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
  N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 
    N 2394-VI ( 2394-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513 
    N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 
    N 4675-VI ( 4675-17 ) від 15.05.2012, ВВР, 2013, N  8, ст.69 
    N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 
    N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 
    N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 } 

    
{ У тексті Закону слова "у справах неповнолітніх" 
          замінено  словами "у справах  дітей"  згідно із 
          Законом N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 } 

{ У тексті  Закону слова  "спеціально уповноважений центральний 
   орган  виконавчої  влади у справах сім'ї,  дітей та молоді" в 
   усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої 
   влади, що забезпечує  формування державної  політики з питань 
   сім'ї та дітей"  у  відповідному відмінку  згідно із  Законом 
   N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
    Цей Закон визначає правові,  організаційні,  соціальні засади 
та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 
батьківського  піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою 
частиною законодавства про охорону дитинства.

{  Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

   Стаття 1. Визначення термінів
  У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому
значенні:
    дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;
    діти, позбавлені   батьківського   піклування,  -  діти,  які
залишилися без піклування батьків  у  зв'язку  з  позбавленням  їх
батьківських   прав,   відібранням   у   батьків  без  позбавлення
батьківських  прав,  визнанням  батьків  безвісно  відсутніми  або
недієздатними,  оголошенням їх померлими,  відбуванням покарання в
місцях позбавлення волі та  перебуванням  їх  під  вартою  на  час
слідства,  розшуком  їх  органами  внутрішніх справ,  пов'язаним з
ухиленням від сплати аліментів та відсутністю  відомостей  про  їх
місцезнаходження,  тривалою  хворобою батьків,  яка перешкоджає їм
виконувати  свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із
сім'єю,  підкинуті  діти,  батьки  яких  невідомі,  діти, від яких
відмовилися  батьки, та безпритульні діти; { Абзац третій статті 1
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5290-VI ( 5290-17 ) від
18.09.2012 }

     статус дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  -  визначене  відповідно  до  законодавства становище
дитини,  яке надає їй  право  на  повне  державне  забезпечення  і
отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується
комплектом документів,  що засвідчують обставини, через які дитина
не має батьківського піклування;
  особи із    числа    дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених
батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких
у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були
віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування;
  форми влаштування   дітей-сиріт   та    дітей,    позбавлених
батьківського   піклування,  -  усиновлення;  встановлення  опіки,
піклування;  передача  до  прийомної   сім'ї,   дитячих   будинків
сімейного типу,  до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
  усиновлення - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини  на
правах  дочки  чи  сина,  що  здійснене  на підставі рішення суду.
Усиновлення дитини провадиться в  її  інтересах  для  забезпечення
стабільних та гармонійних умов її життя;
  встановлення опіки  та  піклування - влаштування дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  в  сім'ї  громадян
України,   які   перебувають,   переважно,  у  сімейних,  родинних
відносинах  з  цими  дітьми-сиротами  або   дітьми,   позбавленими
батьківського  піклування,  з  метою  забезпечення  їх  виховання,
освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів;
   передача до прийомної сім'ї - добровільне прийняття за  плату
сім'єю або окремою особою,  яка не перебуває у шлюбі,  із закладів
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від
одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання;
   передача до  дитячого  будинку  сімейного  типу - прийняття в окрему сім'ю,  яка створюється за бажанням  подружжя  або  окремої
особи,  яка  не  перебуває у шлюбі,  на виховання та для спільного
проживання не менш як п'яти дітей-сиріт та/або дітей,  позбавлених
батьківського  піклування.  Загальна  кількість  дітей,  включаючи
рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб;
    діти-вихованці -    діти-сироти    та    діти,     позбавлені
батьківського піклування, влаштовані до дитячого будинку сімейного
типу;
  батьки-вихователі -  подружжя  або   окрема    особа,     яка
не перебуває у шлюбі, які  взяли  на  виховання  та  для спільного
проживання не менш як п'ять дітей-сиріт та/або дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  та яким,  за рішенням органів опіки та
піклування, надано статус батьків-вихователів;
    прийомні діти - діти-сироти і діти,  позбавлені батьківського
піклування, влаштовані до прийомної сім'ї;
   прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває
у шлюбі,  які взяли  на  виховання  та  для  спільного  проживання
дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;
   заклади для  дітей-сиріт  і дітей,  позбавлених батьківського
піклування, - медичні, навчальні, виховні заклади, інші заклади та
установи,   в  яких  проживають  діти-сироти  і  діти,  позбавлені
батьківського   піклування;  {  Абзац  п'ятнадцятий  статті  1  із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законами  N  230-V ( 230-16 ) від
05.10.2006, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
   випускники закладів  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  -  особи,  які  перебували  на повному
державному  забезпеченні  у  закладі  для  дітей-сиріт  і   дітей,
позбавлених батьківського піклування, і закінчили своє перебування
у зазначеному закладі у зв'язку із закінченням навчання;
   місце походження   дитини-сироти   і   дитини,    позбавленої
батьківського  піклування,  -  місце проживання або перебування її
біологічних батьків на момент їх смерті або  виникнення  обставин,
що  призвели  до  позбавлення  дитини батьківського    піклування.
У  разі,  якщо  батьки  та  їх  місце  проживання  чи  перебування
невідомі,  місцем  походження дитини визначається місце, де дитину
знайшли,  або  місце  розташування  медичного  закладу,  де дитину
залишили;  {  Абзац  сімнадцятий  статті  1  із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }
   місце проживання    дітей-сиріт    і    дітей,    позбавлених
батьківського   піклування,   -   місцезнаходження   закладу   для
дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  жиле
приміщення  дитячого  будинку  сімейного  типу,  прийомної  сім'ї,
опікунів або піклувальників,  житло, в якому дитина проживає, інше
житло;
    державні соціальні   стандарти   для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського піклування, а також осіб із їх числа, -
встановлені    законами,    іншими   нормативно-правовими   актами
мінімальні  норми і нормативи забезпечення дітей-сиріт, дітей, які
залишилися  без  батьківського  піклування,  та  осіб  з їх числа;
{  Абзац  дев'ятнадцятий  статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

    державне    утримання    дітей-сиріт,    дітей,   позбавлених
батьківського піклування, та осіб із їх числа - повне забезпечення
відповідно  до  державних  соціальних  стандартів матеріальними та
грошовими  ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування,  та  осіб  із  їх  числа  для  задоволення  їх життєво
необхідних    потреб    та    створення    умов   для   нормальної
життєдіяльності;  {  Абзац  двадцятий  статті  1 в редакції Закону
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
  соціальний супровід   -   робота,  спрямована  на  здійснення
соціальних опіки,  допомоги  та  патронажу  соціально  незахищених
категорій  дітей  та  молоді з метою подолання життєвих труднощів,
збереження, підвищення їх соціального статусу;
  соціальне житло  -  жила  площа,  яка  надається  за  нормами
державних  соціальних  стандартів  відповідно  до законодавства за
рахунок державного та/або комунального житлового фонду.

   Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист
               дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
               піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та
               дітей, позбавлених батьківського піклування
     Законодавство України   про  соціальний  захист  дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа
дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ),  цього Закону та
інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини, пов'язані з
наданням   матеріальної,   соціальної   та    правової    допомоги
дітям-сиротам,  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  а
також  особам  із  числа   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених
батьківського піклування.
  Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту
               дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
               піклування, а також осіб із їх числа

{  Назва  статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

Основними засадами   державної   політики   щодо  соціального
захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
а  також  осіб  із їх числа є: { Абзац перший статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
   створення умов   для   реалізації   права  кожної  дитини  на
виховання в сім'ї;
  виховання та утримання дітей за принципом родинності;
  сприяння усиновленню дітей,  створення системи заохочення  та
підтримки усиновлювачів;
   забезпечення пріоритету форм влаштування;
    захист майнових,  житлових  та  інших прав та інтересів таких
дітей;
створення належних умов для їх фізичного,  інтелектуального і
духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;
  забезпечення права на здоровий розвиток;
    забезпечення соціально-правових гарантій;
  створення умов   для   надання   психологічної,  медичної  та
педагогічної допомоги;

  формування системи соціальної адаптації;
   забезпечення вільним вибором  сфери  професійної  діяльності, яка  б  оптимально  відповідала  потребам  та бажанням особистості
дитини-сироти,  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, а
також   особи  із  їх  числа  та  запитам  ринку  праці;  {  Абзац
дванадцятий  статті  3  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }      належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми
влаштування   та   утримання   дітей-сиріт,   дітей,   позбавлених
батьківського  піклування,  а  також  осіб із їх числа, сприяння в
наданні  реальної  допомоги і підтримки підприємствами, установами
та  організаціями  різних форм власності, банківськими установами,
культурно-освітніми,    громадськими,    спортивними   та   іншими
організаціями;  { Абзац тринадцятий статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
   вжиття   вичерпних   заходів  щодо  забезпечення  доступу  до
безоплатної   правової   допомоги   на  підставах  та  в  порядку,
встановлених  законом,  що  регулює  надання  безоплатної правової
допомоги.  {  Статтю  3  доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із
Законом  N  5477-VI  (  5477-17  )  від 06.11.2012 - зміна набирає
чинності  поетапно  після  початку  діяльності  центрів  з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги - див. розділ II Закону
N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 }
   Стаття 4. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
               позбавлених батьківського піклування, а також осіб
               із їх числа

{  Назва  статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }
  Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  а також осіб із їх числа гарантуються,
забезпечуються та охороняються державою.

{  Частина  перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
Державні соціальні  стандарти  для  дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  а  також осіб із їх числа
встановлюються  незалежно  від  того,  де  така  дитина  або особа
перебуває  на  утриманні  та  вихованні,  на  рівні, не меншому за
встановлений прожитковий мінімум для осіб відповідного віку.

{  Частина  друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
   Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо:
   мінімального матеріального    забезпечення,     витрат     на
харчування, одяг та взуття;
  житлового забезпечення на рівні,  не нижчому за встановлені у
Житловому кодексі Української РСР ( 5464-10 ) нормативи;
  житлового забезпечення  таких  дітей  після   завершення   їх
виховання  в  різних  формах  влаштування  після  досягнення  ними
18-річного віку,  якщо вони не мають  свого  житла  відповідно  до
житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за
встановлені житлові нормативи;
    мінімального стандарту   щодо   забезпечення    гарантованого
першого  робочого  місця,  яке  не  може  бути змінено за бажанням
роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а
в  разі  неможливості надання такого робочого місця - встановлення
грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі з числа
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
    мінімального стандарту разової державної фінансової  допомоги
при закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при
закінченні перебування таких дітей  у  різних  формах  влаштування
після досягнення ними 18-річного віку;
  мінімального стандарту  щомісячного  утримання таких дітей та
осіб із їх числа за умови навчання їх у вищих навчальних  закладах
до  досягнення  ними 23-річного віку або до закінчення відповідних
навчальних  закладів;  {  Абзац сьомий частини третьої статті 4 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  230-V  ( 230-16 ) від
05.10.2006 }
   мінімального стандарту медичного обслуговування;
     мінімального стандарту забезпечення таких дітей іграшками, що
сприяють розвитку,  спортивним інвентарем,  газетами  і  журналами
відповідно дитячого, юнацького, загальнопізнавального та виховного
спрямування;
    мінімального стандарту  забезпечення  дитини  до  надання  їй
статусу   дитини-сироти   або  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування;
   мінімального стандарту         грошового         забезпечення
батьків-вихователів, прийомних батьків.
   Кабінет Міністрів  України  може встановлювати інші додаткові
мінімальні соціальні стандарти,  нормативи споживання та нормативи
забезпечення  для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із їх числа.

{  Частина  четверта  статті  4  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

   Стаття 5. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої
               батьківського піклування
    За умови втрати дитиною батьківського  піклування  відповідна
служба   у   справах   дітей  зобов'язана  протягом  двох  місяців
підготувати  комплект документів, який підтверджує набуття дитиною
статусу    дитини-сироти,    дитини,   позбавленої   батьківського
піклування.
  Статус дитини-сироти або  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування, надається відповідно до законодавства.
   Стаття 6. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей,
               позбавлених батьківського піклування
    За умови втрати дитиною батьківського піклування  відповідний
орган   опіки   та   піклування   вживає  вичерпних  заходів  щодо
влаштування дитини в сім'ї громадян України - на усиновлення,  під
опіку або піклування,  у прийомні сім'ї,  дитячі будинки сімейного
типу.
   До закладів   для   дітей-сиріт   та    дітей,    позбавлених
батьківського   піклування,   незалежно  від  форми  власності  та
підпорядкування, дитина може бути влаштована в разі, якщо з певних
причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім'ю.
   Влаштування дитини  до  закладу  для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, не позбавляє органи опіки та
піклування  за  місцем  походження та за місцем перебування дитини
від обов'язку продовжувати діяльність щодо реалізації  права  цієї
дитини на сімейне виховання.
  Порядок передачі  дітей на усиновлення,  виховання та спільне
проживання в прийомні сім'ї  або  дитячі  будинки  сімейного  типу
затверджується Кабінетом Міністрів України.
  Стаття 7. Розробка і виконання цільових програм з охорони та
               соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
               позбавлених батьківського піклування
  Органи державної  влади  та  органи  місцевого самоврядування
відповідно до їх  компетенції,  визначеної  законом,  забезпечують
вирішення  питань щодо встановлення опіки і піклування,  створення
інших передбачених законодавством умов для  виховання  дітей,  які
внаслідок  смерті батьків,  позбавлення батьків батьківських прав,
хвороби батьків чи з інших  причин  залишилися  без  батьківського
піклування,  а  також  для захисту особистих,  житлових і майнових
прав та інтересів дітей та осіб  із  числа  дітей-сиріт та  дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Кабінет  Міністрів  України,  уповноважені  органи виконавчої
влади,   органи   місцевого   самоврядування  здійснюють  у  межах
бюджетних  асигнувань  розробку  і виконання цільових програм щодо
поліпшення  соціального  захисту  дітей-сиріт,  дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

{  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

   Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей,
               позбавлених батьківського піклування, а також осіб
               із їх числа

{  Назва  статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

    Держава здійснює повне  забезпечення  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

{  Частина  перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
    Допомога та  утримання  таких дітей не можуть бути нижчими за
встановлені мінімальні стандарти,  що забезпечують  кожній  дитині
рівень  життя,  необхідний для фізичного,  розумового,  духовного,
морального  та  соціального  розвитку  на  рівні,  не  нижчому  за
встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.
  Право на  повне  державне  забезпечення в навчальних закладах
мають діти-сироти та діти,  позбавлені  батьківського  піклування,
віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,  при продовженні навчання до
23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

{  Частина  третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

    Особам із    числа    дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених
батьківського піклування,  які навчаються, крім повного державного
забезпечення   виплачується   стипендія  в  розмірі,    який    на
50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному
закладі,  а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка
нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.
   Особам із   числа   дітей-сиріт   та    дітей,    позбавлених
батьківського піклування,  які навчаються,  до завершення навчання
виплачується щорічна допомога для придбання навчальної  літератури
в  розмірі  трьох місячних стипендій.  Виплата зазначеної допомоги
здійснюється протягом 30 днів після початку  навчального  року  за
рахунок  коштів,  що  передбачаються  для  навчальних  закладів  у
відповідних бюджетах.
   При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за
медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної
відпустки  повне  державне забезпечення та виплачується стипендія.
Навчальний заклад сприяє організації їх лікування.
    Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  забезпечуються за рахунок
навчального   закладу   або   відповідної   установи   у  порядку,
встановленому  Кабінетом  Міністрів  України,  одягом і взуттям, а
також  одноразовою  грошовою  допомогою  в  розмірі не менше шести
прожиткових   мінімумів  для  осіб  відповідного  віку.  Нормативи
забезпечення  одягом  і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів
України.  За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути
видана  грошова  компенсація  в розмірі, необхідному для придбання
одягу і взуття.

{  Частина сьома статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  230-V  (  230-16  )  від  05.10.2006, N 4675-VI ( 4675-17 ) від
15.05.2012, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
    Вартість повного    державного   забезпечення   у   грошовому
еквіваленті для дітей віком від народження  до  трьох  років,  від
трьох  до  семи  років,  від  семи до десяти років,  від десяти до
чотирнадцяти років, від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та осіб
із   числа   дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  до двадцяти трьох років  визначається  відповідно  до
Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ).
   Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи
забезпечення  є  однаковими  для  всіх   дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  а також осіб із їх числа,
незалежно  від форми їх влаштування та утримання, і затверджуються
відповідно до законодавства.

{ Частина дев'ята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

  Стаття 9. Фінансування заходів щодо забезпечення соціального
               захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
               батьківського піклування, а також осіб із їх числа
{  Назва  статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }
   Витрати   на  утримання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  а  також  осіб  із  їх  числа у сім'ях
опікунів,  прийомних  сім'ях,  дитячих  будинках сімейного типу, у
державних  закладах  фінансуються з державного, обласних бюджетів,
бюджету  Автономної  Республіки Крим, інших джерел, не заборонених
законодавством.

{  Частина перша статті 9 в редакції Закону N 230-V ( 230-16 ) від
05.10.2006 }
    Витрати на фінансування заходів щодо соціального забезпечення
дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
із  їх  числа  передбачаються в Державному бюджеті України окремим
рядком.

{ Статтю 9 доповнено частиною згідно із Законом N 230-V ( 230-16 )
від 05.10.2006 }
У разі   зміни   форми   влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування,  а також  осіб  з  їх  числа
дозволяються трансферти між бюджетами різних рівнів.
Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів
                виконавчої влади стосовно соціального захисту
                дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
                піклування, а також осіб із їх числа
    Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної  політики  з питань сім'ї та дітей, здійснює координацію
та  методологічне  забезпечення діяльності центральних та місцевих
органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування
стосовно   соціального  захисту  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  осіб  із  їх числа, а також забезпечує
додержання  законодавства щодо встановлення опіки і піклування над
дітьми-сиротами  та дітьми, позбавленими батьківського піклування,
їх  усиновлення,  застосування  інших  передбачених законодавством
форм влаштування дітей.

{  Стаття  10 в редакції Закону N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006;
із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 609-V ( 609-16 ) від
07.02.2007 }
    Стаття 11. Органи опіки та піклування
     Органами  опіки  та  піклування  є  районні, районні у містах
Києві  та  Севастополі  місцеві  державні адміністрації, виконавчі
органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

{  Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
   Органи опіки  та  піклування  забезпечують  вирішення  питань
щодо:
    встановлення статусу  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої
батьківського піклування;
  надання опіки  та  піклування  над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування,  та застосування інших форм
влаштування   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування;
    соціального захисту і захисту особистих,  майнових,  житлових прав та інтересів дітей;
  забезпечення пріоритетних  форм  влаштування  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
  притягнення до відповідальності  осіб,  які  порушують  права
дитини;
    надання письмової   згоди   або   заперечення  на  відчуження
нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого  майна,  власником
якого є дитина;
    подання заяв,  клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
    Соціальний захист  та  захист  прав  дітей  у   межах   своєї компетенції   здійснюють   районні,  районні  у  містах  Києві  та
Севастополі  місцеві  державні  адміністрації,  виконавчих органів
міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

{  Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Органи опіки  та  піклування  мають  право  перевіряти  умови
влаштування,  утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  можуть  переводити дітей,
життю  та  здоров'ю  (у  тому  числі  психічному)  яких   загрожує
небезпека, до інших форм влаштування дітей.
    Присутність представника   органів  опіки  та  піклування  на
судових засіданнях  є  обов'язковою  в  разі,  якщо  розглядається
справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини.
    Стаття 12. Функції служби у справах дітей щодо опіки
                та піклування над дітьми-сиротами та дітьми,
                позбавленими батьківського піклування
     Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно
дітей-сиріт та  дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,
покладаються на служби у справах дітей.
    Служба у справах дітей:
     бере участь  у  здійсненні заходів щодо соціального захисту і
захисту  прав  та  інтересів  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського   піклування,   і   несе   відповідальність   за  їх
дотримання, а також координує здійснення таких заходів;
     оформляє документи на усиновлення і застосування  інших  форм
влаштування   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, визначених цим Законом;
     оформляє клопотання щодо переведення  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  на інші форми влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
    здійснює контроль  за   умовами   влаштування   і   утримання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
    здійснює моніторинг діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
     здійснює інші   заходи   стосовно   дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених батьківського піклування.
   Для здійснення   функцій   щодо   опіки   та  піклування  над
дітьми-сиротами та дітьми,  позбавленими батьківського піклування,
у  складі  служби  у  справах дітей створюється окремий підрозділ,
діяльність  якого  визначається  в  установленому  порядку. Штатна
чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування, але
має становити не менше двох осіб.
    Стаття 13. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                батьківського піклування
    Служба  у  справах дітей забезпечує створення і ведення банку
даних   про   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.
    Порядок ведення  банку  даних  про  дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених  батьківського піклування ( z1200-08 ), затверджується
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування
державної політики з питань сім'ї та дітей.

     Основна мета  створення і ведення банку даних про дітей-сиріт
та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  -  удосконалення
соціального   захисту  таких  дітей,  перш  за  все  щодо  процесу
вилучення  та  влаштування  таких  дітей  та  осіб  з  їх   числа,
реалізації  їх  права  на  здоровий розвиток та сімейне виховання,
підвищення  ефективності  діяльності  органів  виконавчої   влади,
удосконалення  статистичного  обліку таких дітей в інтересах самих
дітей.

     Банк даних   про   дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених
батьківського    піклування,    формується   на   підставі   даних
обліково-статистичних карток, порядок ведення та використання яких
визначається відповідно до законодавства.

     Стаття 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів,
                опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
                батьків-вихователів

     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної   політики   з   питань   сім’ї   та   дітей,   здійснює
нормативно-правове   регулювання,   координацію  та  методологічне
забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої
влади,   органів  місцевого  самоврядування  стосовно  соціального
захисту  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб із їх числа, а також забезпечує додержання законодавства щодо
встановлення  опіки  і  піклування  над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими    батьківського    піклування,    їх    усиновлення,
застосування  інших  передбачених  законодавством форм влаштування
дітей.

{  Частина перша статті 14 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }

     Ведення банку   даних  про  сім'ї  потенційних  усиновителів,
опікунів,  піклувальників,  прийомних батьків, батьків-вихователів
покладається  на  відповідні  місцеві  органи  виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування.

     Потенційні опікуни,    піклувальники,    прийомні     батьки,
батьки-вихователі  в  разі  необхідності  зобов'язані  пройти курс
підготовки з проблем виховання дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  за програмою, затвердженою центральним
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної
політики  з питань сім’ї та дітей, до моменту передачі їм дітей на
виховання та для спільного проживання.

{  Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 15. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей,
                позбавлених батьківського піклування,
                а також осіб із їх числа

{  Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Соціальний супровід    здійснюється   стосовно   дітей,   які
перебувають  на  вихованні  в  сім'ях  опікунів,   піклувальників,
прийомних  сім'ях,  дитячих  будинках сімейного типу, а також щодо
осіб  із  числа  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського
піклування.   Соціальний   супровід   дієздатних   осіб  із  числа
дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
здійснюється за їх письмовою заявою.

{  Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Соціальний супровід  може  здійснюватися стосовно усиновленої
дитини,  якщо ця діяльність  не  порушує  таємницю  усиновлення  і
виконується за згодою або на прохання усиновлювача або дитини.

     Завдання соціального  супроводу  - сприяти адаптації дитини в
новій сім'ї, створенню позитивного психологічного клімату в сім'ї,
умов  розвитку  дітей  з  урахуванням індивідуальних потреб кожної
дитини, забезпеченню оптимальних умов життя дитини-сироти, дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  та  особи  із їх числа та
захисту їх прав.

{  Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Соціальний працівник здійснює соціальне обслуговування дитини
та сім'ї,  соціальну опіку, є посередником між усиновлювачами, які
висловили  таке бажання,  опікунами,  піклувальниками,  прийомними
батьками,  батьками-вихователями та державними структурами, на які
покладено   вирішення  питань  життєзабезпечення  дітей,  і  не  є
представником органів контролю.

     Соціальний   супровід   дитини-сироти,   дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  та  особи  із їх числа здійснюється за
спеціальним  планом,  який  складається  для кожної дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа
і коригується раз на рік.

{  Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 16. Обліково-статистична картка дитини-сироти та
                дитини, позбавленої батьківського піклування

     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної   політики   з  питань  сім'ї  та  дітей,  розробляє  та
затверджує  зразок  обліково-статистичної  картки дитини-сироти та
дитини,      позбавленої      батьківського      піклування.     В
обліково-статистичній   картці   містяться  дані  про  дитину,  її
спадковість,  здоров'я,  місце  походження, місце проживання, дані
про  батьків,  братів,  сестер і близьких родичів, дані про майно,
про  житло,  в якому проживала така дитина, або яке належить їй на
праві власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах,
інформація про заклади та сім'ї, де дитина перебувала на утриманні
та  вихованні,  план  та  результати соціального супроводу дитини,
інформація про розвиток дитини, результати навчання тощо.

     Порядок заповнення,  захисту   та   доступу   до   інформації
персонального  характеру,  що  міститься  в  обліково-статистичних
картках  дитини-сироти  та   дитини,   позбавленої   батьківського
піклування,  визначається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей.

     Після досягнення  дитиною-сиротою  або  дитиною,  позбавленою
батьківського піклування,  повноліття інформація,  яка міститься в
її  обліково-статистичній  картці,  надається  органом  опіки   та
піклування  на  вимогу  такої  дитини  протягом трьох днів від дня
звернення.  У   разі   всиновлення   дитини-сироти   або   дитини,
позбавленої батьківського піклування,  інформація, яка міститься в
її обліково-статистичній  картці,  видається  усиновлювачам  після
винесення відповідного рішення судом.

     Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та
                дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб
                із їх числа

{  Назва статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     З метою  підготовки   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених
батьківського  піклування,  осіб із їх числа до самостійного життя
їх  соціальна  та  психологічна  адаптація  покладається на центри
соціальних служб для молоді.

     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної  політики  з питань сім'ї та дітей, разом із центральним
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної
політики   у   сфері   охорони   здоров'я,  забезпечують  розробку
комплексних  програм індивідуальної психологічної, реабілітаційної
та   корекційної  допомоги  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим
батьківського  піклування,  особам із їх числа, а також дітям, які
перебувають   в   особливо   скрутних  і  надзвичайних  умовах  та
потребують такої допомоги.

{  Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Центри соціальних  служб   для   молоді   надають   юридичну,
психологічну   та   соціальну  допомогу  дітям-сиротам  та  дітям,
позбавленим  батьківського піклування, особам із їх числа, а також
їх   біологічним   батькам,  опікунам,  піклувальникам,  прийомним
батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.

{  Стаття  17  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 18. Створення і функціонування закладів для
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування

     Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених     батьківського     піклування,     незалежно    від
підпорядкування   таких   закладів,   здійснюються   в    порядку,
встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

     З метою   недопущення   дискримінації   дітей  за  соціальним
походженням  в  офіційних  назвах  таких  закладів   забороняється
зазначати  категорію  осіб,  які  утримуються  і виховуються в цих
закладах.
 

     {  Частину  третю  статті  18  виключено  на  підставі Закону
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 

     Порядок створення,  реорганізації,  ліквідації  закладів  для
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  а
також  положення  (  878-2005-п  )  про  ці заклади затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

     Забезпечення умов   утримання  та  виховання  дітей  у  таких
закладах  здійснюється  відповідно   до   мінімальних   соціальних
стандартів та прожиткового мінімуму згідно із законодавством та за
рахунок коштів відповідних бюджетів.

     Контроль за дотриманням  прав  та  інтересів  дітей  у  таких
закладах здійснюють служби у справах дітей.

     Стаття 19. Забезпечення навчально-виховних закладів для
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування

     Забезпечення навчально-виховних  закладів  для дітей-сиріт та
дітей,        позбавлених        батьківського         піклування,
матеріально-технічними   ресурсами,   обладнанням,   транспортними
засобами,    товарами    культурно-побутового    та    спортивного
призначення,  господарського  вжитку здійснюється в першочерговому
порядку   на   рівні,   встановленому   відповідними    державними
соціальними стандартами та нормативами.

     Стаття 20. Сприяння у створенні підсобних господарств і цехів

     Кабінет  Міністрів  України  через  уповноважені  Президентом
України   органи,   Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласні,  районні,  Київська  та  Севастопольська  міські державні
адміністрації   сприяють   створенню   при   дитячих   будинках  і
школах-інтернатах,   інших   формах  влаштування  дітей  підсобних
господарств і цехів та їх розвитку.

{  Стаття  20  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2592-VI
( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

     Стаття 21. Програми психологічної і практичної підготовки
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування, до праці та професійного
                самовизначення

     У закладах   для   дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених
батьківського  піклування,  запроваджуються програми психологічної
та практичної підготовки  до  праці,  професійного  самовизначення
вихованців  з  урахуванням  здібностей,  інтересів дитини і потреб
регіонів.

     Такі  програми  розробляються  центральним органом виконавчої
влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері освіти
і  науки,  разом  із  центральним  органом  виконавчої  влади,  що
забезпечує  формування державної політики з питань сім’ї та дітей,
службами у справах дітей.

{  Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Положення про типову  програму  психологічної  та  практичної
підготовки   дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  до праці  та  професійного  самовизначення  розробляє
центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування
державної політики у сфері освіти і науки.

{  Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та
                дітей, позбавлених батьківського піклування

     Органи опіки та піклування систематично,  але не рідше одного
разу на рік,  забезпечують роботу по виявленню обдарованих дітей з
числа дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,
а   також   сприяють   їх   подальшому  безоплатному  навчанню  та
працевлаштуванню відповідно до їх здібностей.

     Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених
                батьківського піклування, та осіб з їх числа

     Місцеві  державні  адміністрації, виконавчі органи міських чи
районних   у   містах,   сільських,   селищних   рад   згідно   із
законодавством   бронюють   робочі   місця   для  працевлаштування
дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб  з їх числа, забезпечують їх першочергове працевлаштування на
наявні вакантні робочі місця.

{  Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Місцеві  державні  адміністрації, виконавчі органи міських чи
районних  у  містах,  сільських,  селищних  рад  за участю центрів
зайнятості   населення   для  забезпечення  тимчасової  зайнятості
залучають    дітей-сиріт,    дітей,    позбавлених   батьківського
піклування, та осіб з їх числа до оплачуваних громадських робіт на
підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та
за   договорами   -   на   інших   підприємствах,  в  установах  і
організаціях.

{  Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Відповідальність за  працевлаштування вихованців закладів для
дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб
з  їх  числа  покладається  на місцеві державні адміністрації і на
керівника закладу, де перебувала дитина.

{  Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Держава забезпечує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм першого
робочого  місця,  інформації,  професійної  консультації, послуг з
професійної    підготовки    і    перепідготовки   відповідно   до
законодавства.

{ Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 24. Заходи додаткового матеріального забезпечення

     З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт  та
дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   митні  органи
зобов'язані безоплатно передавати  закладам,  в  яких  виховуються
діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського піклування, дитячим
будинкам сімейного типу,  прийомним  сім'ям  дитячі  речі,  м'який
інвентар,  транспортні  засоби тощо,  затримані митними органами і
конфісковані в установленому порядку,  а також  ті,    за    якими
не звернувся  власник  до  закінчення  терміну  їх  зберігання під
митним контролем,  у кількості,  що не перевищує необхідних річних
потреб  відповідного  закладу  або  сім'ї,  за зверненням служби у
справах дітей.

Стаття 25. Порядок відшкодування витрат на утримання
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування, та осіб з їх числа, здійснення
                їм інших виплат  Порядок відшкодування   витрат,   пов'язаних   з   утриманням
дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа,  у тому числі  на  харчування,  одяг,  взуття,  м'який
інвентар  на  одну  фізичну особу,  здійснення грошових виплат при
працевлаштуванні та вступі до навчального закладу,  а також  інших
виплат,   передбачених   цим   Законом,  встановлюється  Кабінетом
Міністрів України відповідно до державних соціальних стандартів.

     Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                батьківського піклування, а також осіб із їх числа
{  Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Кабінет  Міністрів  України  через  уповноважені  Президентом
України   органи,   Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласні,  районні,  Київська  та  Севастопольська  міські державні
адміністрації   забезпечують   щорічне   безоплатне   оздоровлення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці
до 18 років. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків,
які  проживають  в  одній  прийомній  сім'ї  або в одному дитячому
будинку  сімейного типу, мають право на безоплатне оздоровлення до
досягнення  ними  18-річного  віку.  Особи  із  числа дітей-сиріт,
дітей,   позбавлених  батьківського  піклування,  мають  право  на
оздоровлення на пільгових умовах.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  230-V  (  230-16  )  від  05.10.2006, N 2592-VI ( 2592-17 ) від
07.10.2010 }

     Кошти   на   оздоровлення   дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування, та осіб із їх числа виділяються щорічно
із   державного,  місцевих  бюджетів,  коштів  підприємств,  Фонду
соціального  страхування  з  тимчасової  втрати  працездатності та
інших джерел, не заборонених законодавством.

{ Частина друга статті 26 в редакції Закону N 230-V ( 230-16 ) від
05.10.2006 }

     Стаття 27. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей,
                позбавлених батьківського піклування,
                осіб із їх числа, які є інвалідами

{  Назва статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації:

     забезпечують створення   мережі   спеціалізованих  навчальних
закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, що є інвалідами;

     забезпечують умови    для   здійснення   освітньо-професійної
підготовки за обраними спеціальностями дітьми-сиротами та  дітьми,
позбавленими батьківського піклування;

     забезпечують   умови   для   здійснення   особами   із  числа
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, які є
інвалідами, трудової діяльності або продовження навчання; { Статтю
27  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом N 230-V ( 230-16 ) від
05.10.2006 }

     розробляють заходи і гарантії медичної,  трудової, соціальної
реабілітації   та   адаптації   дітей-сиріт,   дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  та осіб із їх числа, які є інвалідами,
дітей  - жертв екологічних і техногенних катастроф. { Абзац п'ятий
із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 230-V ( 230-16 ) від
05.10.2006 }

   

 

 

Стаття 28. Влаштування дітей, залишених батьками в медичних
                закладах

     У разі відсутності відомостей про батьків та родичів  дитини,
залишеної  в  пологовому  будинку  чи  іншому  медичному  закладі,
адміністрацією медичного закладу складається відповідний  акт,  на
підставі   якого  служба  у  справах  дітей  за  місцезнаходженням
медичного  закладу  приймає рішення про передачу її на усиновлення
після  досягнення  дитиною  двомісячного  віку або влаштування під
опіку,  у  прийомну  сім'ю,  дитячий  будинок  сімейного  типу, до
закладу   для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.

     Стаття 29. Тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей,
                позбавлених батьківського піклування

     У разі    встановлення    факту   відсутності   батьківського
піклування щодо дитини  орган  опіки  та  піклування  зобов'язаний
протягом одного дня забезпечити тимчасове влаштування такої дитини
до вирішення питання про форму влаштування дитини.

     Тимчасове влаштування дитини в разі відсутності батьківського
піклування   здійснюється   в   порядку,  затвердженому  Кабінетом
Міністрів України.

     Стаття 30. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                батьківського піклування

     Особа, якій  стало  відомо  про  дитину,  яка  залишилася без
батьківського піклування,  зобов'язана негайно повідомити про таку
дитину службу у справах дітей або орган внутрішніх справ за місцем
її перебування.

     Служба у справах дітей разом з органом внутрішніх справ після
одержання   відомостей   про   дитину,   позбавлену  батьківського
піклування,   зобов'язані   негайно   провести   обстеження   умов
перебування   дитини   та   обставин   відсутності   батьківського
піклування  і  протягом  двох  місяців  вжити заходів щодо надання
дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування.    Встановлення   фактів   відсутності   батьківського
піклування  реєструється  у книзі первинного обліку дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

     Стаття 31. Права та обов'язки батьків-вихователів

     Батьки-вихователі є особами, які заміняють батьків, законними
представниками своїх вихованців і захищають їхні права та інтереси
в органах державної влади,  у тому числі судових,  як опікуни  або
піклувальники  без  спеціальних на те повноважень.  Вони не можуть
використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.

     Набуття статусу    батьків-вихователів    дитячих    будинків
сімейного типу не може обмежувати громадянських прав цих осіб.

     Батьки-вихователі мають право:

     захищати дитину,   її   права  та  інтереси  як  опікуни  або
піклувальники без спеціальних на те повноважень;

     на звернення до суду з позовом про  позбавлення  батьківських
прав батьків дітей-вихованців;

     на звернення  до суду з позовом про скасування усиновлення чи
визнання його недійсним щодо дітей,  які проживали разом з ними та
передані на усиновлення;

     на усиновлення   дітей,   які  перебувають  на  вихованні  та
утриманні в їхніх сім'ях;

     брати участь у вирішенні органом опіки та піклування  питання
про управління майном дитини;

     вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її
у себе не на підставі закону або рішення суду;

     вимагати надання  їм  органами  опіки  та  піклування  повної
інформації про дитину та її батьків,  стан її здоров'я,  рівень та
особливості розвитку дитини;

     самостійно визначати способи виховання дитини  з  урахуванням
думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

     Батьки-вихователі зобов'язані:

     захищати права та інтереси дітей,  бути їхніми представниками
в установах і організаціях;

     створити належні умови для всебічного  гармонійного  розвитку
дітей;

     піклуватися про  здоров'я,  фізичний,  психічний та моральний
розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці;

     забезпечувати проведення двічі на  рік  медичного  обстеження
дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;

     забезпечити здобуття  дітьми  освіти,  стежити за навчанням і
розвитком  дітей  у  навчально-виховних   закладах,   підтримувати
зв'язки з учителями та вихователями;

     займатися розвитком  здібностей дітей,  у тому числі залучати
їх до занять у позашкільних навчальних закладах;

     не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними  батьками  та
поверненню  дитини  в  разі  поновлення  їх у батьківських правах,
звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках,  якщо  це
не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;

     співпрацювати з    місцевими    державними   адміністраціями,
органами місцевого  самоврядування  та  соціальними  працівниками,
залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;

     повідомляти відповідні  служби  опіки  та  піклування  в разі
виникнення в дитячому будинку сімейного  типу  несприятливих  умов
для утримання, виховання та навчання дітей.

     Батьки-вихователі виконують  свої обов'язки стосовно дітей до
досягнення ними вісімнадцяти років або до закінчення ними навчання
у відповідних закладах навіть у разі їх окремого проживання.

     Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                батьківського піклування, а також осіб із їх числа
                на житло

{  Назва статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     За  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського
піклування,  а  також  особами  з  їх  числа зберігається право на
житло,  в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення
опіки,  піклування,  влаштування в прийомні сім'ї,  дитячі будинки
сімейного типу,  заклади для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського   піклування,  у  порядку,  встановленому  Кабінетом
Міністрів України.

{  Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
N  230-V  ( 230-16 ) від 05.10.2006; в редакції  Закону  N 2394-VI
( 2394-17 ) від 01.07.2010 }

     Місцеві державні     адміністрації,     органи      місцевого
самоврядування   за   місцем   знаходження   житла   дітей  несуть
відповідальність за збереження зазначеного у частині  першій  цієї
статті житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського  піклування,  а  також  особам  з  їх  числа   після
завершення  терміну  перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника,
прийомній сім'ї,  дитячому будинку  сімейного  типу,  закладі  для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{  Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006;  в  редакції  Закону  N 2394-VI
( 2394-17 ) від 01.07.2010 }

     Жилі приміщення,  в  яких  проживали  діти-сироти  та   діти,
позбавлені  батьківського  піклування,  до  влаштування їх у сім'ї
громадян України,  заклади для дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  а  також щодо яких  є  рішення   суду,
не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке  від  органів
опіки та піклування,  яка може надаватися лише в разі гарантування
збереження права на житло таких дітей.

     Діти-сироти та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,
мають  право  проживати  в  дитячих  будинках  сімейного  типу  до
повернення  їм  зазначеного  житла  або  надання  житла  місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

     До  працевлаштування  випускників закладів для дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, які перебувають на
обліку  в  державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу,
квартирна  плата  та  плата  за  комунальні  послуги  здійснюються
місцевими державними адміністраціями за місцезнаходженням житла.
{  Статтю  32  доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених
                батьківського піклування, та осіб з їх числа
                житлом

     Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
досягли  16  років,  у  разі відсутності в таких дітей житла мають
право  зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний
облік  за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення
опіки,  піклування,  влаштування  в прийомні сім'ї, дитячі будинки
сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника,
прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де
проживає  дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення
18  років  такі  діти  протягом  місяця  забезпечуються соціальним
житлом  до  надання  їм  благоустроєного  житлового приміщення для
постійного проживання.

{  Статтю 33 доповнено частиною першою згідно із Законом N 2394-VI
( 2394-17 ) від 01.07.2010 }

     Перебування дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  які досягли  16  років,  на  соціальному  квартирному
обліку  не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік
або зняття з квартирного обліку осіб,  які  потребують  поліпшення
житлових умов,  чи обліку осіб, які мають право на отримання житла
(пільгових  кредитів  на  будівництво  і   придбання   житла)   за
державними  житловими  програмами  для окремих категорій громадян,
визначених законодавством.

{  Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2394-VI
( 2394-17 ) від 01.07.2010 }

     Після завершення    перебування    дітей-сиріт    та   дітей,
позбавлених батьківського піклування,  у відповідних закладах  для
таких дітей,  дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або
завершення  терміну  піклування  над  такими  дітьми  та  в   разі
відсутності  в  таких  дітей  права на житло обласні,  Київська та
Севастопольська міські,  районні  державні  адміністрації,  органи
місцевого   самоврядування   забезпечують  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування,  а також  осіб  з  їх  числа
протягом  місяця  у позачерговому порядку впорядкованим соціальним
житлом.

     Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  а  також  осіб з їх числа
затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Соціальне житло,  що  надається   дітям-сиротам   та   дітям,
позбавленим  батьківського  піклування,  особам  з  їх  числа  для
проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.

     Стаття 34. Забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт
                та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,
                а  також  осіб із їх числа

{  Назва статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну
політику    у   сфері   охорони   здоров'я,   забезпечує   медичне
обслуговування (у тому числі стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх
числа у межах, не нижчих за мінімальні соціальні стандарти.

{ Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  230-V  (  230-16  )  від  05.10.2006, N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

     Обов'язкові медичні   огляди   всіх   дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  а  також осіб із їх числа
здійснюються двічі на рік.

{  Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     У разі потреби  здійснюються  взяття  дітей  на  диспансерний
облік, постійний медичний нагляд за ними і своєчасне лікування.

     Навчально-виховним закладам     забезпечується    пріоритетне
постачання  необхідних   медикаментів,   медичної   апаратури   та
обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.

     Стаття 35. Державна статистична звітність щодо дітей-сиріт та
                дітей, позбавлених батьківського піклування

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну
політику   у   сфері  статистики,  здійснює  систематичне  ведення
державної    статистичної   (неперсоніфікованої)   звітності   про
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування, яка
підлягає   постійному   оприлюдненню   через  відповідні  державні
друковані засоби масової інформації.

{  Стаття  35  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 36. Підготовка спеціалістів для роботи
                з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
                батьківського піклування

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну
політику  у  сфері  освіти  і  науки,  забезпечує  за спеціальними
програмами  підготовку  спеціалістів-педагогів  і  вихователів для
державних  і  недержавних закладів для роботи з дітьми-сиротами та
дітьми,  позбавленими батьківського піклування, а також підготовку
працівників органів опіки та піклування.

{  Стаття  36  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 37. Забезпечення виховання правової культури
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування

     З метою  профілактики  правопорушень  серед  дітей-сиріт   та
дітей,   позбавлених   батьківського  піклування,  і  забезпечення
правової  освіти  в  базові  навчальні  плани   навчально-виховних
закладів   для   цієї  категорії  дітей  вводиться  курс  "Правова
культура".

     Розробка  такого  курсу  покладається  на  центральний  орган
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у
сфері освіти і науки.

{  Частина друга статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 38. Інформування громадськості про проблеми
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування, а також осіб із їх числа

{  Назва статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     З метою    привернення   уваги   громадськості   до   проблем
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського   піклування,
а  також  осіб  із їх числа центральний орган виконавчої влади, що
реалізує  державну  політику  у сфері телебачення і радіомовлення:
{  Абзац перший статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  230-V  (  230-16  )  від  05.10.2006, N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

     забезпечує систематичний  випуск  теле-  і  радіопередач   за
спеціальними   сюжетами  для  висвітлення  питань  соціального  та
правового  захисту,  фінансової  підтримки,   працевлаштування   і
забезпечення    житлом    дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених
батьківського  піклування,  а  також осіб із їх числа, висвітлення
проблем,  що  стоять  перед такими дітьми, перед закладами, в яких
вони  перебувають на утриманні та вихованні; { Абзац другий статті
38  із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від
05.10.2006 }

     сприяє поширенню реклами щодо соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх
числа;  {  Абзац  третій статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     пропагує усиновлення   і   виховання  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених   батьківського   піклування,   громадянами   України,
виконання   регіональних   програм   надання  практичної  допомоги
дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,
а  також особам із їх числа, запровадження шефства над ними з боку
трудових  колективів,  громадських організацій, благодійних фондів
тощо.  { Абзац четвертий статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39. Організація благодійних акцій

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну
політику  з  питань  сім’ї  та  дітей,  органи опіки та піклування
сприяють  організації  та  проведенню благодійних акцій, кошти від
яких  спрямовуються  на  матеріальне  забезпечення  дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а також осіб із їх
числа,   які   потребують  першочергової  допомоги,  зокрема  щодо
лікування, оздоровлення тощо.

{  Стаття  39  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 39-1. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                  батьківського піклування, а також осіб із їх
                  числа від плати за навчання в державних і
                  комунальних навчальних закладах усіх рівнів

     Діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського піклування,  а
також особи із їх числа  звільняються  від  плати  за  навчання  в
державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів.

{   Закон  доповнено  статтею  39-1  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-2. Надання шефської допомоги дітям-сиротам
                  та дітям, позбавленим батьківського піклування,
                  а також особам із їх числа

     Органи виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування,
підприємства, установи і організації незалежно від форм власності,
профспілкові   та  інші  громадські  організації  можуть  надавати
шефську допомогу  закладам  для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського   піклування,  дитячим  будинкам  сімейного  типу  у
зміцненні  матеріальної  бази,  організації  трудового   навчання,
проведенні  масових  заходів,  організації індивідуальної роботи з
вихованцями  цих  закладів,  а  також   у   подальшому   навчанні,
працевлаштуванні,   розвитку   спортивних  і  творчих  здібностей,
забезпеченні  житлом  осіб  із   числа   дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених батьківського піклування.

{   Закон  доповнено  статтею  39-2  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-3. Установлення спеціальних стипендій для
                  обдарованих осіб із числа дітей-сиріт
                  та дітей, позбавлених батьківського
                  піклування

     Місцеві органи    виконавчої    влади,    органи    місцевого
самоврядування  можуть  встановлювати  разом  із  заінтересованими
центральними органами виконавчої влади,  науковими товариствами та
творчими  спілками,  молодіжними  фондами спеціальні стипендії для
обдарованих  осіб  із  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування, - студентів вищих навчальних закладів і
передбачати  виділення  коштів  на  їх  стажування   у   провідних
вітчизняних наукових установах і за кордоном.

{   Закон  доповнено  статтею  39-3  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-4. Залучення обдарованих осіб із числа
                  випускників закладів для дітей-сиріт
                  та дітей, позбавлених батьківського
                  піклування до позашкільних виховних закладів

     Органи виконавчої  влади,  органи  місцевого   самоврядування
разом  із  підприємствами,  організаціями,  науковими  установами,
вищими навчальними закладами,  об'єднаннями громадян, що створюють
позашкільні навчально-виховні заклади для задоволення потреб дітей
у додатковій  освіті,  розвитку  творчих  здібностей,  організації
змістовного  дозвілля  та відпочинку молоді,  а також заклади,  що
забезпечують пошук,  підтримку та розвиток  талановитої  молоді  в
різних сферах життя, залучають до таких закладів обдаровану молодь
із  числа  випускників  закладів   для   дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених батьківського піклування.

{   Закон  доповнено  статтею  39-4  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-5. Удосконалення умов для розвитку, виховання
                  та освіти випускників закладів для дітей-сиріт
                  та дітей, позбавлених батьківського піклування

     Центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують
формування  державної  політики  у  сферах  культури  та мистецтв,
освіти і науки, місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування  забезпечують постійне удосконалення форм і методів
індивідуальної  виховної  роботи  по підготовці до самостійного та
сімейного  життя  випускників  закладів  для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених    батьківського   піклування,   забезпечують   участь
випускників   закладів   для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського   піклування,  в  самодіяльних  творчих  колективах,
гуртках  образотворчого  та  декоративно-прикладного  мистецтва  з
метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.

{   Закон  доповнено  статтею  39-5  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 39-6. Сприяння розвиткові молодіжного туризму,
                  молодіжним міжнародним обмінам серед випускників
                  закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                  батьківського піклування

     Держава сприяє  розвиткові  молодіжного  туризму,  молодіжним
міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

     Органи виконавчої  влади  та  органи місцевого самоврядування
встановлюють для туристичних груп із  числа  випускників  закладів
для  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського піклування,
пільги у користуванні транспортними,  готельними,  культурними  та
іншими  послугами.  Відповідні  кошти  передбачаються  в  місцевих
бюджетах.

     Порядок надання  зазначених  пільг  встановлюється  Кабінетом
Міністрів України,  місцевими органами виконавчої влади,  органами
місцевого самоврядування.

{   Закон  доповнено  статтею  39-6  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-7. Допомога випускникам закладів для дітей-сиріт
                  та дітей, позбавлених батьківського піклування,
                  а також іншим особам із числа дітей-сиріт
                  та дітей, позбавлених батьківського піклування,
                  в працевлаштуванні у позанавчальний час,
                  в отриманні послуг, пов'язаних із
                  профорієнтацією та  підготовкою до роботи
                  за новою професією

     Державна служба   зайнятості   разом   з  місцевими  органами
виконавчої влади,  центрами соціальних служб для сім'ї,  дітей  та
молоді надає учням,  студентам та аспірантам денної форми навчання
із  числа  випускників  закладів   для   дітей-сиріт   та   дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  а  також  іншим особам із
числа дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,
допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.

     Молодіжні центри   праці,   а   також   молодіжні  громадські
організації з  питань  працевлаштування  (агентства,  біржі,  бюро
тощо)   сприяють   працевлаштуванню   випускників   закладів   для
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського піклування, а
також інших осіб із числа   дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  у   тому   числі   учнів,   студентів,
аспірантів,  у  позанавчальний час,  надають послуги,  пов'язані з
профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.

{   Закон  доповнено  статтею  39-7  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-8. Користування випускниками закладів для
                  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                  піклування, фізкультурно-оздоровчими і
                  спортивними об'єктами

     Випускники закладів  для  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  користуються фізкультурно-оздоровчими і
спортивними об'єктами безоплатно або на пільгових умовах.  Порядок
надання  цих  пільг,  компенсації  вартості  послуг   визначається
органами місцевого самоврядування.

{   Закон  доповнено  статтею  39-8  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-9. Порядок відшкодування витрат на  виплату
                  допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт
                  та дітей, позбавлених батьківського піклування

     Порядок відшкодування  витрат на виплату допомоги випускникам
закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  повне  державне  забезпечення  відповідно до статті 8
цього Закону при працевлаштуванні та вступі до навчального закладу
відповідно   до   норм   забезпечення   випускників  закладів  для
дітей-сиріт та  дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,
затверджується Кабінетом Міністрів України.

{   Закон  доповнено  статтею  39-9  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-10. Профілактика і ліквідація безпритульності
                   серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування, а також осіб
                   із їх числа

     Кабінет Міністрів   України   може   створювати   відповідний
допоміжний  орган для сприяння виявленню безпритульних дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх
числа,   які  не  мають  повної  загальної  середньої  освіти,  не
навчаються і не працюють.

{  Частина  перша  статті  39-10  із  змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Зазначений  орган  сприяє влаштуванню таких дітей до закладів
для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей
та  осіб  із  їх  числа  соціальним житлом, залучення до навчання,
професійної   підготовки   і  сприяє  їх  подальшому  навчанню  та
працевлаштуванню.

{  Частина  друга  статті  39-10  із  змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
{  Закон  доповнено  статтею  39-10  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-11. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених батьківського піклування,
                   під час канікул

     У період  канікул  особам  із  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених   батьківського   піклування,   які    навчаються    в
професійно-технічних,  вищих навчальних закладах, виплачуються (за
нормами службових відряджень) добові за час перебування  у  дорозі
(туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським
автомобільним  транспортом  до  закладів   чи   сімей,   де   вони
виховувалися,  чи  у  місця  відпочинку за рахунок асигнувань,  що
виділяються для цієї мети центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує  формування державної політики з питань сім’ї та дітей,
із  коштів,  передбачених  у  державному бюджеті окремим рядком на
утримання  та  соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

{  Закон  доповнено  статтею  39-11  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

     Стаття 39-12. Фінансування перебування осіб із числа
                   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                   піклування, під час канікул

     Особи із    числа    дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених
батьківського  піклування,  що   є   учнями   професійно-технічних
навчальних  закладів  або студентами вищих навчальних закладів,  -
колишні вихованці закладів для дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  дитячих будинків сімейного типу під час
своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах  за  рахунок
коштів,  визначених  частинами  першою  та  другою  статті 9 цього
Закону.

{  Закон  доповнено  статтею  39-12  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Стаття 39-13. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених батьківського піклування,
                   які не виїжджають до місць організованого
                   відпочинку в дні канікул, а також під час
                   їх хвороби

     Зарахованим на повне державне утримання випускникам  закладів
для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, а
також іншим особам із  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  що  стали учнями і студентами і які не
виїжджають до місць організованого відпочинку  в  дні  канікул,  а
також  під  час  їх  хвороби  видаються кошти в межах установленої
грошової норми на харчування й інші побутові потреби.

{  Закон  доповнено  статтею  39-13  згідно  із  Законом  N  230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     {   Статтю  39-14  виключено  на  підставі  Закону  N  107-VI
(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
 

     Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства щодо
                дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
                піклування, а також осіб із їх числа

{  Назва статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Особи, винні  в  порушенні  законодавства щодо дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а також осіб із їх
числа несуть відповідальність відповідно до закону.

{  Стаття  40  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 230-V
( 230-16 ) від 05.10.2006 }

     Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім
частини третьої статті 18,  яка набирає чинності через три роки  з
дня його опублікування.

     2. Закони  України та інші нормативно-правові акти,  прийняті
до  набрання  чинності  цим  Законом,  діють   у    частині,    що
не суперечить цьому Закону.

     3. Кабінету  Міністрів  України  в шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:

     підготувати і  подати  на  розгляд  Верховної  Ради   України
пропозиції  щодо приведення законів України у відповідність із цим
Законом;

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим
Законом;

     забезпечити прийняття  нормативно-правових актів,  необхідних
для реалізації цього Закону;

     забезпечити приведення  міністерствами,  іншими  центральними
органами   виконавчої   влади   їх   нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 

 Президент України                                         Л.КУЧМА

 м. Київ, 13 січня 2005 року
          N 2342-IV

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 5 квітня 1994 р. N 226
                               Київ

    Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
   матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
                     батьківського піклування

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  433 (  433-95-п   ) від 16.06.95
           N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003
           N  868 (  868-2005-п ) від 06.09.2005
           N 1061 ( 1061-2006-п ) від 01.08.2006
           N  146 (  146-2008-п ) від 05.03.2008
           N  723 (  723-2008-п ) від 20.08.2008 }
 

    { У назві, тексті постанови та додатках 1 і 2 до неї слова
      "які залишилися без піклування батьків" замінено словами
      "позбавлених  батьківського  піклування"  у відповідному
      відмінку  згідно  з Постановою КМ N 1381 ( 1381-2003-п ){
      від 30.08.2003 }
 

     З метою поліпшення виховання, навчання,  соціального  захисту
та  матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  і дітей, позбавлених
батьківського піклування, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1.  Міністерству  освіти,  Міністерству   охорони   здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим,
обласним,  Київській   та   Севастопольській   міським   державним
адміністраціям   упорядкувати   протягом   1994-1996    років    у
встановленому порядку мережу державних навчально-виховних закладів
для  дітей-сиріт,  позбавлених  батьківського піклування, віддаючи
перевагу розвиткові нових  форм  виховання  таких  дітей,  зокрема
дитячим будинкам сімейного типу. Забезпечити державний захист  цих
закладів від перепрофілювання, продажу, приватизації.
 

     ( Абзац  другий  пункту  1 виключено на підставі Постанови КМ
N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )
 

     2.  Міністерству  освіти,  Міністерству   охорони   здоров'я,
Міністерству  соціального  захисту  населення   разом   з   Урядом
Республіки Крим, обласним, Київською та Севастопольською  міськими
державними адміністраціями:

     до 1 вересня 1994 р. переглянути склад  працівників  будинків
дитини, дитячих  будинків  і  шкіл-інтернатів  для  дітей-сиріт  і
дітей,  позбавлених батьківського піклування. Залучати до роботи в
цих закладах осіб, яким притаманні  сердечність,  доброта,  висока
відповідальність за доручену справу. Встановити порядок,  за  яким
комплектування  кадрами  зазначених   закладів   має   провадитися
першочергово;

     вживати заходів до підвищення  якості  виховання  і  навчання
учнів  у  навчально-виховних  закладах,  духовного,  творчого   та
інтелектуального  розвитку  їх  вихованців  в   умовах   розбудови
незалежної держави;

     відкривати в зазначених закладах спеціальні класи і  групи  з
поглибленим     вивченням     предметів      художньо-естетичного,
гуманітарного,  трудового,  спортивного  та  інших   профілів   за
інтересами школярів;

     при доборі батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного
типу враховувати їх ділові, моральні якості,  здібності  й  досвід
роботи з дітьми.

     3.    Міністерству    економіки,    Міністерству    фінансів,
Міністерству освіти, Міністерству охорони  здоров'я,  Міністерству
соціального захисту населення, Уряду  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
передбачати  у  планах  економічного  і  соціального  розвитку  та
бюджеті   капіталовкладення   й   асигнування   на    будівництво,
реконструкцію і капітальний ремонт навчально-виховних закладів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського  піклування.

     4.   Уряду   Республіки   Крим,   обласним,   Київській    та
Севастопольській міським державним адміністраціям:

     до 1  липня  1994  р.  розробити  і  затвердити   регіональні
програми  соціального  захисту  й  підтримки  дітей-сиріт і дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  в  яких  передбачалося б,
зокрема,   одержання  кожною  дитиною  освіти  і  спеціальності  з
наступним  працевлаштуванням,  забезпечення  житлом,  отримання  в
установленому  чинним  законодавством  порядку  пільгових кредитів
тощо;

     заохочувати   виробничі   об'єднання   та   підприємства   до
спрямування частини прибутку, що залишається в  їх  розпорядженні,
та   наявних   матеріально-технічних   ресурсів   на    поліпшення
матеріально-технічної   бази   навчально-виховних   закладів   для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського  піклування.

     5.  Міністерству  освіти,  Міністерству   охорони   здоров'я,
Міністерству соціального захисту населення, Державному  комітетові
з  матеріальних  ресурсів,  Державному  комітетові  з   легкої   і
текстильної  промисловості,  Уряду  Республіки   Крим,   обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
забезпечувати в першочерговому порядку  навчально-виховні  заклади
для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених батьківського піклування,
матеріально-технічними   ресурсами,   обладнанням,   транспортними
засобами,    товарами    культурно-побутового    та    спортивного
призначення, господарського вжитку.

     6. Міністерству освіти, Міністерству сільського  господарства
і продовольства, Державному комітетові  з  матеріальних  ресурсів,
Уряду Республіки Крим,  обласним,  Київській  та  Севастопольській
міським державним адміністраціям сприяти  створенню  і  розширенню
при  дитячих будинках і школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  підсобних  господарств  і
цехів. Забезпечувати першочергове виділення їм згідно  з  потребою
сільськогосподарських   угідь,   матеріально-технічних   ресурсів,
добрив, насіння, садивного  матеріалу  тощо.  Надавати  зазначеним
закладам  пільги  для  функціонування  та  розвитку  їх  підсобних
господарств і цехів.

     7.  Міністерству  освіти,  Міністерству   охорони   здоров'я,
Міністерству   соціального   захисту    населення,    Міністерству
сільського господарства і продовольства, Державному  комітетові  з
матеріальних   ресурсів,   Державному   комітетові   по   харчовій
промисловості,  Уряду  Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським  державним  адміністраціям  забезпечувати
першочергове   постачання    навчально-виховним    закладам    для
дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених  батьківського  піклування,
продуктів харчування, в тому числі спеціальних продуктів  дитячого
харчування, овочів і  фруктів  відповідно  до  норм  харчування  і
контингенту дітей.
 

     ( Абзац  другий  пункту  7 виключено на підставі Постанови КМ
N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )
 

     8.  Міністерству  охорони  здоров'я,   Міністерству   освіти,
Міністерству у справах молоді і  спорту,  Уряду  Республіки  Крим,
обласним,  Київській   та   Севастопольській   міським   державним
адміністраціям разом з регіональними і  галузевими  профспілковими
об'єднаннями та Дитячим фондом щороку організовувати  оздоровлення
дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  у
дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах.

     9. Міністерству охорони здоров'я:

     забезпечувати   медичне   обслуговування   (у   тому    числі
стоматологами-ортопедами)   дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених
батьківського піклування;

     двічи на рік проводити  медичні  огляди  всіх  дітей-сиріт  і
дітей,   позбавлених  батьківського  піклування,  у  разі  потреби
брати їх на диспансерний  облік,  здійснювати  постійний  медичний
нагляд за ними і своєчасне лікування;

     забезпечити   пріоритетне    постачання    навчально-виховним
закладам   необхідних   медикаментів,   медичної   апаратури    та
обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.

     10.  З  метою  прилучення  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  до  надбань  українського  і світового
мистецтва,   формування   і   розвитку   іх   творчих   здібностей
Міністерству культури, Міністерству освіти разом з Дитячим фондом,
Федерацією  професійних  спілок,  творчими спілками,  систематично
проводити  у  дитячих  будинках,  школах-інтернатах,   професійних
начально-виховних закладах театральні вистави,  концерти, виставки
образотворчого  та  інших  видів  мистецтва,  творчі  зустрічі   з
літераторами     та     митцями.    Систематично    організовувати
конкурси-огляди молодих талантів з метою відбору  найобдарованіших
дітей  для  навчання  у  спеціальних мистецьких закладах і дитячих
школах естетичного виховання.

     Рекомендувати творчим спілкам, іншим громадським організаціям
та    об'єднанням    безплатно    передавати    у     користування
навчально-виховним  закладам  для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського   піклування,  художню,  нотну  та  іншу  спеціальну
літературу, твори мистецтва, музичні записи тощо.

     Діти-сироти  і  діти,  позбавлені   батьківського піклування,
звільняються від сплати за навчання  у  державних  дитячо-юнацьких
спортивних  школах,  дитячих  школах  естетичного   виховання   та
гуртках,  студіях  і  секціях  при  дошкільних,   позашкільних   і
культурно-освітніх   закладах   незалежно    від    їх    відомчої
підпорядкованості.

     11.   Передбачити   для   дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених
батьківського   піклування,   що  виховуються,  або  навчаються  у
навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає
право на безплатне  відвідування  кінотеатрів,  виставок,  музеїв,
спортивних  споруд,  безплатний  проїзд  у  громадському  міському
(приміському) транспорті (крім таксі).

     Міністерству освіти за погодженням з Міністерстовм  культури,
Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту,
Державним комітетом по житлово-комунальному господарству розробити
та затвердити відповідну інструкцію на зразок єдиного квитка.

     12.   Установити,   що   діти-сироти   і   діти,   позбавлені
батьківського  піклування,  крім  тих,  що  перебувають під опікою
(піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.

     Міністерству освіти і Міністерству фінансів  разом  з  іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами:

     у  місячний  термін  упорядкувати  та  затвердити   норми   і
нормативи утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування,   і   матеріального  забезпечення  навчально-виховного
процесу;

     враховуючи особливості утримання  дітей  у  будинках  дитини,
дитячих  будинках,  школах-інтернатах  для  дітей-сиріт  і  дітей,
позбавлених   батьківського   піклування,  передбачити  збільшення
асигнувань  на  харчування  та  придбання  м'якого  інвентаря  для
вихованців цих закладів  на  10  відсотків  порівняно  з  масовими
навчально-виховними закладами.

     Уряд Республіки Крим, обласні,  Київська  та  Севастопольська
міські  державні  адміністрації   у   разі   необхідності   можуть
збільшувати грошові й натуральні норми витрат на утримання  дітей-
сиріт  і  дітей, позбавлених  батьківського  піклування.

     13. Установити, що:

     1)   дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського
піклування,  особам з їх числа,  а також учням та студентам, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і
перебували на повному  державному  утриманні  в  загальноосвітніх,
професійно-технічних  та вищих навчальних закладах,  при вступі на
навчання до  професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладів
видається  безоплатно  за  рахунок  коштів тих закладів,  які вони
закінчили, комплект нового одягу і  взуття  на  суму  не  менш  як
12 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян,  а також грошова
допомога в розмірі не  менш  як  2,5  неоподатковуваного  мінімуму
доходів   громадян.   Учні   та   студенти   зазначеної  категорії
зараховуються на повне державне утримання в  навчальних  закладах,
до  яких  вони  вступили,  і  в період навчання до 23 років або до
закінчення   відповідних   навчальних   закладів    забезпечуються
безоплатно   продуктами   харчування,  одягом,  взуттям  і  м'яким
інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку
шкіл-інтернатів.  {  Абзац перший підпункту 1 пункту 13 в редакції
Постанови КМ N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }

     Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування,  учням та студентам,  які в період навчання у віці від
18 до 23 років залишилися  без  батьків,  до  завершення  навчання
виплачується  щорічна допомога для придбання навчальної літератури
"в розмірі трьох мінімальних  ординарних  (звичайних)  академічних
стипендій. Виплата   зазначеної   допомоги   провадиться  протягом
30 днів після початку  навчального  року  за  рахунок  коштів,  що
передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

     У разі коли такий учень або студент є  прийомною  дитиною  чи
дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором
може  бути  зарахований  на  повне  державне  утримання  або  йому
продовжується  виплата  соціальної  допомоги  як  дітям-сиротам  і
дітям, позбавленим батьківського піклування;

{  Підпункт  1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N  433  (  433-95-п ) від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від
30.08.2003,  N  868  (  868-2005-п  )  від  06.09.2005; в редакції
Постанови КМ N 1061 ( 1061-2006-п ) від 01.08.2006 }

     2)  абітурієнти  з  числа  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  та  особи  з  їх  числа приймаються до
навчальних  закладів  поза  конкурсом;  {  Підпункт 2 пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 723 ( 723-2008-п ) від
20.08.2008 }

     3)  учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  а також учням, студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, щорічно
надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а
також  коштів,  передбачених  на  утримання зазначених закладів, у
розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
{  Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ  N  433  (  433-95-п ) від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від
30.08.2003, N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }

     4)  учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  а також учням, студентам, які в період
навчання  у  віці  від  18  до 23 років залишились без батьків, що
навчалися   або   виховувалися   в   навчально-виховних  та  вищих
навчальних  закладах і перебували на повному державному утриманні,
при  їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і
обладнання  на  суму,  не  менш  як 40 неоподатковуваних мінімумів
доходів  громадян,  а  також одноразова грошова допомога в розмірі
шести  прожиткових  мінімумів.  За бажанням випускникам навчальних
закладів  може  бути  виплачена  грошова  компенсація  у  розмірі,
необхідному  для  придбання одягу і взуття; { Підпункт 4 пункту 13
із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 433 ( 433-95-п )
від  16.06.95,  N  1381  (  1381-2003-п  )  від  30.08.2003, N 868
(   868-2005-п  )  від  06.09.2005,  N  146  (  146-2008-п  )  від
05.03.2008, N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }

     5)  діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування,
що  перебувають  під  опікою  (піклуванням),  на період навчання у
загальноосвітній   школі   забезпечуються   безплатно  шкільною  і
спортивною   формами,  обідами,  у  вищих  навчальних  закладах  і
професійних  навчально-виховних  закладах - обідами і гуртожитком.
При  працевлаштуванні  після  закінчення  навчального  закладу  їм
виплачується   одноразова   грошова   допомога   в  розмірі  шести
прожиткових  мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не
менш  як  16  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян.  За
бажанням  випускникам  навчальних  закладів  може  бути  виплачена
грошова  компенсація  у розмірі, необхідному для придбання одягу і
взуття;  {  Підпункт  5  пункту  13 із змінами, внесеними згідно з
Постановами   КМ   N  433  (  433-95-п  )  від  16.06.95,  N  1381
(  1381-2003-п  )  від  30.08.2003,  N  868  (  868-2005-п  )  від
06.09.2005, N 146 ( 146-2008-п ) від 05.03.2008 }

     6) у  період  канікул  учням  професійних  навчально-виховних
закладів, студентам вищих навчальних закладів з числа  дітей-сиріт
і  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, виплачуються (за
нормами службових відряджень) добові за час перебування  у  дорозі
(туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським
автомобільним  транспортом  до  закладів   чи   сімей,   де   вони
виховувалися,  за  рахунок  асигнувань  на  утримання   навчальних
закладів;

     7) учні професійних навчально-виховних  закладів  і  студенти
вищих навчальних закладів - колишні вихованці дитячих  будинків  і
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування,  під  час своїх канікул можуть перебувати у зазначених
закладах з безплатним проживанням і харчуванням;

     8) зарахованим на повне державне утримання учням і  студентам
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул,
а  також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої
грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;

     9)  діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування,
у тому числі ті, що перебувають під  опікою  (піклуванням),  після
закінчення     (припинення)     перебування      у      державному
навчально-виховному    закладі,    навчання     у     професійному
навчально-виховному, вищому навчальному закладі,  а  також  молодь
цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах
України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.

     14.  Дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського
піклування,  після досягнення ними 18-річного віку  незалежно  від
форми  влаштування  виплачується  одноразова  грошова  допомога  у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 868 ( 868-2005-п ) від
06.09.2005 )

     (  Пункт  15  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 433
( 433-95-п ) від 16.06.95 )

     16.  Міністерству  освіти,  Міністерству  охорони   здоров'я,
Міністерству  соціального  захисту  населення  разом  з  Академією
педагогічних наук:

     сформувати у 1994-1995 роках державний і  регіональний  банки
даних   про   дітей-сиріт   і   дітей,  позбавлених  батьківського
піклування;

     розробити до 1997 року в межах асигнувань, що виділяються  на
наукові дослідження,  наукові  методологічні  основи,  принципи  і
форми виховання, навчання і  соціальної  адаптації  дітей-сиріт  і
дітей,    позбавлених    батьківського    піклування,   в   умовах
навчально-виховного закладу.

     Міністерству  освіти,  Академії  педагогічних  наук  під  час
розроблення    концепції    педагогічної    освіти     передбачити
програмно-методичне  забезпечення  підготовки   спеціалістів   для
державних   і   недержавних  закладів  для  дітей-сиріт  і  дітей,
позбавлених батьківського піклування.

     17. Рекомендувати Державній телерадіомовній  компанії,  іншим
засобам масової інформації постійно привертати увагу громадськості
до проблем сирітства через тематичні передачі, інтерв'ю, бесіди по
телебаченню, радіо та у пресі.

     18. Визначити такими, що втратили чинність:

     постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР  від  15
лютого 1985 р. N 67 "Про заходи по поліпшенню виховання,  навчання
і матеріального забезпечення дітей-сиріт і  дітей  які  залишилися
без піклування батьків, у будинках  дитини,  дитячих  будинках  та
школах-інтернатах";

     постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР  від  25
серпня  1987  р.  N  289 ( 289-87-п ) "Про організацію виконання в
республіці  постанови  ЦК  КПРС  і Ради Міністрів СРСР по усуненню
серйозних  недоліків  у  роботі  з  дітьми-сиротами  і дітьми, які
залишилися  без  піклування  батьків,  докорінному  поліпшенню  їх
виховання, навчання і матеріального забезпечення";

     розпорядження  Ради  Міністрів УРСР від 30 січня 1988 р. N 51
( 51-88-р );

     абзац другий підпункту 5 пункту 13 постанови  Ради  Міністрів
УРСР від 5 жовтня 1988  р.  N  318  "Про  створення  в  республіці
дитячих будинків сімейного типу" (ЗП УРСР, 1988 р., N 11, ст. 45);

     розпорядження  Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 75
( 75-89-р );

     постанову  Ради  Міністрів  УРСР  від  9  січня  1991  р. N 8
(  8-91-п  )  "Про  поліпшення умов життя дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків" (ЗП УРСР, 1991 р., N 1, ст. 5).
 

       Виконуючий обов'язки
     Прем'єр-міністра України                      Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

               Міністр
     Кабінету Міністрів України                       І. ДОЦЕНКО

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 12 липня 2004 р. N 882
                               Київ

               Питання стипендіального забезпечення

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  150 (  150-2006-п ) від 15.02.2006
           N  157 (  157-2006-п ) від 15.02.2006
           N  165 (  165-2008-п ) від 05.03.2008
           N  983 (  983-2011-п ) від 07.09.2011
           N  177 (  177-2012-п ) від 07.03.2012
           N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012
           N  255 (  255-2013-п ) від 01.04.2013
           N  297 (  297-2013-п ) від 22.04.2013 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Порядок  призначення  і виплати стипендій,  що
додається.

     2. Міністерству фінансів,  Міністерству освіти і науки, іншим
органам  виконавчої  влади,  у  підпорядкуванні  яких  є навчальні
заклади та наукові установи,  забезпечити  призначення  і  виплату
починаючи  з  1  липня  2004  р.  стипендій відповідно до Порядку,
затвердженого цією постановою.

     3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно
з переліком, що додається.

     4. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету  Міністрів України  від 8 серпня   2001 р.
N 950  ( 950-2001-п )  "Про  затвердження  Порядку    призначення,
виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів,
курсантів,   слухачів,   клінічних   ординаторів,   аспірантів   і
докторантів" (Офіційний вісник України,  2001 р., N 32, ст. 1474),
крім пункту  4,  абзац  другий  якого  після  слова  "працівникам"
доповнити словом "державних";

     постанову Кабінету  Міністрів України   від  1 квітня 2003 р.
N 448 ( 448-2003-п )  "Про  збільшення  розміру    стипендіального
забезпечення   студентів  вищих  навчальних  закладів"  (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 14, ст. 631).

     5. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої
влади,  у  підпорядкуванні  яких  є  навчальні  заклади та наукові
установи,  привести  власні  нормативно-правові  акти   з   питань
стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.

     6. Доручити  Міністерству  освіти  і науки давати роз'яснення
щодо застосування цієї постанови.

     7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 12 липня 2004 р. N 882

                             ПОРЯДОК
                 призначення і виплати стипендій

  { У тексті  Порядку слово "курсант" в усіх відмінках і формах
    числа замінено словами "курсант вищого навчального закладу"
    у  відповідному  відмінку  і  числі згідно з  Постановою КМ
    N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }
 

                         Загальні питання

     1. Дія цього Порядку поширюється на осіб,  які  навчаються  у
навчальних  закладах  та  наукових  установах  за  рахунок  коштів
загального фонду державного бюджету,  у  навчальних  закладах,  що
перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних
навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів:

     1) учнів   денної   форми    навчання    професійно-технічних
навчальних закладів (далі - учні);

     2) студентів  денної форми навчання вищих навчальних закладів
I-IV   рівня   акредитації,   крім   осіб,   які   навчаються   за
освітньо-професійними  програмами  підготовки магістрів державного
управління (далі - студенти);

     3)  курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів
цивільної    авіації,    морського    і    річкового   транспорту,
Севастопольського   національного  інституту  ядерної  енергії  та
промисловості (далі - курсанти вищого навчального закладу);

     4) учнів   VIII-XII   класів  середніх  спеціальних  музичних
шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл;

     5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури;

     6) слухачів підготовчих  відділень  консерваторій  та  студій
підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);

     7) клінічних ординаторів;

     8)  аспірантів  і  докторантів, які навчаються з відривом від
виробництва;

{  Підпункт 8 пункту 1 в редакції Постанов КМ N 165 ( 165-2008-п )
від 05.03.2008, N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

     9)   курсантів,   слухачів   та  ад'юнктів  вищих  військових
навчальних  закладів  та  військових  навчальних підрозділів вищих
навчальних  закладів - у частині призначення стипендій, зазначених
у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.

{  Пункт  1  доповнено  підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1084
( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }

     2.  Учням,  студентам,  курсантам вищого навчального закладу,
слухачам,  клінічним  ординаторам,  аспірантам  і докторантам, які
навчаються  згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами
або  науковими  установами  та  фізичними  або юридичними особами,
стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це
передбачено умовами укладеної угоди.

     Особі,   яка  навчалася  згідно  із  зазначеною  угодою  і  в
установленому   порядку   переведена   на  навчання  за  державним
замовленням,  стипендія призначається і виплачується відповідно до
цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з
місяця,  що  настає  за  датою її зарахування відповідно до наказу
керівника  навчального закладу. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно
з  Постановою  КМ  N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції
Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     3. Призначення  і  виплата   стипендій   студентам,   які   є
іноземними  громадянами  та особами без громадянства,  провадиться
відповідно до  міжнародних  договорів  України  і  актів  Кабінету
Міністрів України.

     4.  Стипендії  призначаються  зазначеним  у  пункті  1  цього
Порядку особам:

     академічні:

     зазначеним у підпунктах 1-3 та 9 - за результатами навчання у
професійно-технічних  і вищих навчальних закладах та виявленою при
цьому  успішністю;  {  Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }

     зазначеним у  підпунктах  4-8  -  на  підставі   наказу   про
зарахування до навчальних закладів та наукових установ;

     соціальні -   на   підставі   нормативно-правових   актів  на
отримання  державних  пільг  і  гарантій  для  окремих   категорій
громадян.

     Стипендії виплачуються раз на місяць.

{  Пункт  4  в  редакції  Постанови  КМ  N  165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

     5. Академічними стипендіями є:

     1)  стипендії  Президента  України,  Верховної  Ради України,
Кабінету  Міністрів  України,  іменні стипендії, які призначаються
учням,  студентам,  курсантам  вищих  навчальних закладів, а також
курсантам,  слухачам  та  ад’юнктам  вищих  військових  навчальних
закладів  та  військових  навчальних  підрозділів вищих навчальних
закладів  за результатами навчання, розміри та порядок призначення
яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

{  Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанов КМ N 165 ( 165-2008-п )
від 05.03.2008, N 1084 ( 1084-2012-п ) від 28.11.2012 }

     2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;

     3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.

     Розмір   академічних   стипендій   для   осіб,  зазначених  у
підпунктах  1-6  пункту  1  цього Порядку, визначається виходячи з
установленого  Кабінетом  Міністрів  України  розміру  мінімальної
ординарної  (звичайної)  академічної  стипендії з урахуванням типу
навчального   закладу,   умов   та  напряму  навчання,  успішності
стипендіата.  {  Абзац  пункту  5  в  редакції  Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     6. Соціальні стипендії призначаються:

     1)  студентам  і курсантам вищого навчального закладу з числа
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а
також  студентам  і  курсантам  вищого  навчального закладу, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

     2)  студентам  і курсантам вищого навчального закладу з числа
осіб,  яким  згідно  із  Законом  України "Про статус і соціальний
захист   громадян,   які   постраждали   внаслідок  Чорнобильської
катастрофи"  (  796-12  )  гарантуються пільги під час призначення
стипендії;

     3)   студентам  і  курсантам  вищого  навчального  закладу  з
малозабезпечених  сімей  (у  разі  отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);

     4) студентам,  які  є   дітьми-інвалідами    та    інвалідами
I-III групи;

     5)  студентам  і  курсантам  вищого  навчального закладу, які
мають  сім'ї  з  дітьми  і  в  яких  обоє з подружжя або одна мати
(батько)  навчається у вищому навчальному закладі за денною формою
навчання;

     6) студентам,  які  навчаються  за гірничими спеціальностями,
батьки яких загинули  або  стали  інвалідами  внаслідок  отримання
травм на виробництві,  професійного захворювання під час роботи на
вугледобувних підприємствах.

{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п  )  від  15.02.2006;  в  редакції  Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи
у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності
навчальний  заклад  10  відсотків коштів, передбачених для виплати
стипендій,  використовує  для  надання учням, студентам, курсантам
вищого  навчального  закладу,  клінічним ординаторам і аспірантам,
які  навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та
заохочення.  { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     Порядок використання   коштів,   передбачених   на    виплату
стипендій,   для   надання  матеріальної  допомоги  та  заохочення
розробляється   навчальним   закладом   та   затверджується   його
керівником.

     8. Для   вирішення   питань   з  призначення  та  позбавлення
академічної або  соціальної  стипендії  (у  тому  числі  спірних),
надання  матеріальної  допомоги учням, студентам, курсантам вищого
навчального закладу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні
заклади утворюють стипендіальні комісії.

     До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального
закладу,  представники фінансових підрозділів,  декани факультетів
(завідуючі   відділеннями),    представники    профспілкових    та
самоврядних   організацій   учнів,   студентів,  курсантів  вищого
навчального закладу.

     У своїй  роботі  стипендіальна  комісія  навчального  закладу
керується законами  та  іншими  нормативно-правовими  актами,  які
визначають  права  і  обов'язки учнів, студентів, курсантів вищого
навчального закладу, цим Порядком, статутом навчального закладу.

     За поданням  стипендіальної  комісії   керівник   навчального
закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.
 

     {  Абзац  п'ятий  пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     На час проходження практики або  іншої  трудової  діяльності,
яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає
право на отримання стипендії.

     У  разі  коли  учень,  студент,  курсант  вищого  навчального
закладу  має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад
не  в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна та/або
соціальна  стипендія  без урахування зменшення її розміру згідно з
пунктами  15,  16  і підпункту 1 пункту 31 цього Порядку (за умови
письмової  відмови  від безоплатного харчування). { Абзац пункту 8
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п )
від 05.03.2008 }

     9. Стипендіатам,  які  мають  дітей  віком  до  трьох років і
продовжують навчання  за  денною  формою,  виплачуються  щомісячна
грошова   допомога,   передбачена   законодавством,  і  стипендія,
призначена згідно з цим Порядком.

     9-1.  Стипендіатам,  які  постійно  проживають  на  території
населеного   пункту  або  навчаються  у  навчальному  закладі,  що
розташований  у  населеному пункті, якому надано статус гірського,
виплачується   додаткова   стипендія   у   розмірі   20  відсотків
мінімальної    ординарної    (звичайної)   академічної   стипендії
відповідного типу навчального закладу.

{  Порядок  доповнено  пунктом  9-1  згідно  з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

      Іменні або персональні стипендії навчального закладу,
         ординарні (звичайні) академічні стипендії учнів,
         студентів, курсантів вищого навчального закладу

     10. Професійно-технічні навчальні  заклади  у  межах  коштів,
передбачених   для   виплати   стипендії,  вирішують  питання  про
першочергове   призначення  академічної  та  соціальної  стипендії
учням:  {  Абзац  перший  пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

     1) з числа дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  а також учням, які в період навчання у віці від 18 до
23  років  залишились  без  батьків;  {  Підпункт  1  пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

     2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і
соціальний   захист   громадян,    які    постраждали    внаслідок
Чорнобильської катастрофи"  ( 796-12 ),  гарантуються пільги   при
призначенні стипендії;

     3) з малозабезпечених сімей (за умови  отримання  відповідної
державної допомоги згідно із законодавством);

     4)   які  є  дітьми-інвалідами  та  інвалідами  I-III  групи;
{  Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ  N  150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006, N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

     5) які  за  результатами семестрового контролю мають середній
бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не  нижчий
ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

     6)  які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або
стали    інвалідами    внаслідок   отримання   виробничих   травм,
професійного   захворювання   під   час  роботи  на  вугледобувних
підприємствах.   {  Пункт  10  доповнено  підпунктом  6  згідно  з
Постановою КМ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006 }
 

     {   Пункт  11  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     12.    Академічна    стипендія    у    мінімальному   розмірі
призначається:  {  Абзац  перший пункту 12 в редакції Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     учням, які  за результатами семестрового контролю мають менше
ніж 10-12  балів  з  кожного  предмета  за  дванадцятибальною  або
середній  бал  успішності  нижчий  ніж  5  за  п'ятибальною шкалою
оцінювання;

     студентам, які за результатами  семестрового  контролю  мають
середній  бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною      або
4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

     учням   та   студентам   першого  року  навчання  до  першого
семестрового  контролю.  {  Пункт  12  доповнено  абзацом згідно з
Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     Дія цього пункту не поширюється на учнів і студентів з  числа
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  а
також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до
23  років  залишились  без  баматеріальної/spanтьків.  { Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     12-1. Учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу
з   числа   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського
піклування,   а   також   учням,   студентам  і  курсантам  вищого
навчального  закладу,  які  в  період навчання у віці від 18 до 23
років  залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у
розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     У разі  коли  успішність  зазначених  в  абзаці першому цього
пункту осіб  становить  за  результатами   семестрового   контролю
10-12 балів   з  кожного  предмета  або  середній  бал  успішності
дорівнює п'яти (відповідно за дванадцяти - та п'ятибальною  шкалою
оцінювання),  розмір  соціальної  стипендії,  призначеної згідно з
абзацом першим цього пункту, збільшується на:

     40 гривень - для учнів;

     50 гривень  -  для  студентів   вищих   навчальних   закладів
I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра;

     60 гривень  -  для  студентів   вищих   навчальних   закладів
III-IV рівня       акредитації,       які       навчаються      за
освітньо-кваліфікаційним   рівнем   бакалавра,   спеціаліста   або
магістра.

     Дія пунктів  12,  13-17 та 27 цього Порядку не поширюється на
учнів,   студентів   і   курсантів   вищого  навчального  закладу,
перелічених у цьому пункті.

{  Порядок  доповнено  пунктом  12-1  згідно з Постановою КМ N 165
(  165-2008-п  )  від  05.03.2008; в редакції Постанови  КМ  N 983
( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

     13.  Учням  і  студентам,  які  за  результатами семестрового
контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною
або  середній  бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання,
розмір ординарної (звичайної) академічної  стипендії  збільшується
порівняно  з  призначеним  згідно з пунктом 12 цього  Порядку  на:
{ Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

     для учнів - 40 гривень;

     для студентів   вищих   навчальних   закладів   I-II    рівня
акредитації,  які  навчаються  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем
"молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 50 гривень;

     для студентів  вищих   навчальних   закладів   III-IV   рівня
акредитації,  які  навчаються  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем
"бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 60 гривень.

{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

     14. За  особливі  успіхи  у  навчанні,  участь у громадській,
спортивній  та  науковій  діяльності  учням,  студентам, курсантам
вищого  навчального  закладу  за  поданням  стипендіальної комісії
навчального  закладу  можуть  призначатися  іменні або персональні
стипендії  навчального  закладу,  виплата яких проводиться у межах
коштів,   передбачених   для   виплати  стипендій,  відповідно  до
положення   про   іменні  або  персональні  стипендії  навчального
закладу, що затверджується його керівником.

     Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу
підвищується  порівняно  з  призначеною  згідно з пунктом 12 цього
Порядку на гривень: { Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     для  учнів  -  65;  {  Абзац  третій  пункту  14  із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  165  (  165-2008-п  ) від
05.03.2008 }

     для студентів   вищих   навчальних   закладів   I-II    рівня
акредитації,  які  навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями
"молодший  спеціаліст"  або  "бакалавр"  -  85;  { Абзац четвертий
пункту  14  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     для студентів  вищих   навчальних   закладів   III-IV   рівня
акредитації, які навчаються за   освітньо-кваліфікаційними рівнями
"бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 85. { Абзац п'ятий пункту
14   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     15.  Курсантам вищого навчального закладу, які перебувають на
державному  утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6
цього  Порядку),  академічна  стипендія призначається у розмірі 50
відсотків  ординарної  (звичайної) академічної стипендії студентів
вищих   навчальних   закладів   відповідного   рівня  акредитації,
призначеної згідно з пунктами 12, 13 і 14 цього Порядку.

{  Пункт  15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     16. Учням   та   студентам  індустріально-педагогічних  вищих
навчальних закладів I-II  рівня  акредитації,  які  навчаються  за
програмами    підготовки    майстрів    виробничого   навчання   і
забезпечуються   безоплатним   триразовим   харчуванням,    розмір
ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з
пунктами  12,  13  і  14  цього  Порядку, зменшується на 50, а тим
особам,  які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, -
на  20  відсотків.  { Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а
також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до
23  років  залишились  без  батьків.  {  Абзац другий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

     17.   Розмір  академічної  стипендії,  призначеної  згідно  з
пунктами 12, 13, 14 і 16 цього Порядку, збільшується на (відсотків
мінімальної    ординарної    (звичайної)   академічної   стипендії
відповідного  типу  навчального  закладу, призначеної згідно з цим
Порядком):

     1) 10:

     студентам, які  навчаються  за  напрямом  підготовки  0101  -
педагогічна   освіта,   відповідно   до   переліку   напрямів   та
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних   закладах  за  відповідними  освітньо-кваліфікаційними
рівнями,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від
24 травня  1997  р.  N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 42);

     студентам, які    навчаються    за    напрямами    підготовки
(спеціальностями)   галузі   знань   0101  -  педагогічна  освіта,
відповідно до переліку напрямів,  за якими здійснюється підготовка
фахівців  у  вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем  бакалавра,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  13  грудня 2006 р.  N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник  України,  2006  р.,  N   50,   ст.   3333),   і   переліку
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним  рівнем  молодшого
спеціаліста,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України
від  20 червня  2007 р.  N 839  ( 839-2007-п )  (Офіційний  вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877);

     студентам, які  здобувають  кваліфікацію вчителя за напрямами
підготовки  (спеціальностями)  6.010201  (5.01020101)  -   фізичне
виховання*,    6.010203   -   здоров'я   людини*,   5.02020201   -
хореографія*, 6.020204 (5.02020401) - музичне мистецтво*, 6.020205
(5.02020501)     -    образотворче    мистецтво*,    6.020208    -
декоративно-прикладне мистецтво*,  6.020302 - історія*, 6.020303 -
філологія*,  6.040101 - хімія*,  6.040102 - біологія*,  6.040104 -
географія*,  6.040302  -  інформатика*,  відповідно  до   переліку
напрямів,  за  якими  здійснюється  підготовка  фахівців  у  вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем  бакалавра,
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50,  ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка   фахівців   у    вищих    навчальних    закладах    за
освітньо-кваліфікаційним     рівнем     молодшого     спеціаліста,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20  червня
2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний  вісник  України, 2007 р.,
N 46, ст. 1877);

     2) 18:

     студентам, які навчаються  за  напрямами  підготовки  0701  -
фізика,  0702  -  прикладна  фізика,  0801  -  математика,  0803 -
механіка,  0903 - гірництво,  відповідно до переліку  напрямів  та
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних  закладах  за  відповідними   освітньо-кваліфікаційними
рівнями,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 р.  N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний  вісник  України,
1997 р., число 22, с. 42);

     студентам, які    навчаються    за    напрямами    підготовки
(спеціальностями) 6.040201  -  математика,  6.040202  -  механіка,
6.040203  -  фізика,  6.040204  - прикладна фізика,  відповідно до
переліку напрямів,  за якими здійснюється  підготовка  фахівців  у вищих   навчальних  закладах  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13  грудня  2006  р.  N  1719  ( 1719-2006-п )  (Офіційний  вісник
України, 2006 р., N 50, ст. 3333);

     студентам, які    навчаються    за    напрямами    підготовки
(спеціальностями)  галузі  знань 0503 - розробка корисних копалин,
відповідно до переліку напрямів,  за якими здійснюється підготовка
фахівців  у  вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем  бакалавра,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  13  грудня 2006 р.  N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник  України,  2006  р.,  N   50,   ст.   3333),   і   переліку
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним  рівнем  молодшого
спеціаліста,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України
від  20 червня  2007 р.  N 839  ( 839-2007-п )  (Офіційний  вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877);

     учням (із  строком  навчання  не  більш  як 10 місяців),  які
закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи
тваринництва  і  сільськогосподарської  техніки,  а  також з числа
осіб, звільнених у запас із Збройних Сил;

     3) 21:

     студентам, які навчаються  за  напрямами  підготовки  0701  -
фізика,  0801  -  математика,  відповідно  до переліку напрямів та
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних   закладах  за  відповідними  освітньо-кваліфікаційними
рівнями,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від
24 травня  1997  р.  N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р.,  число 22,  с.  42),  і які одночасно належать  до  групи
спеціальностей 0101 - педагогічна освіта як такі,  що передбачають
(за умови виконання відповідного державного освітнього  стандарту)
можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя,  та студентам,
які   навчаються   за   напрямами   підготовки   (спеціальностями)
6.040201 - математика,  6.040203 - фізика,  відповідно до переліку
напрямів,  за  якими  здійснюється  підготовка  фахівців  у  вищих
навчальних  закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13  грудня
2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3333), і яким за умови виконання психолого-педагогічної,
методичної   та   практичної  програми  підготовки  відповідно  до
галузевого   стандарту   педагогічної   освіти,   буде   присвоєна
кваліфікація вчителя.

{  Пункт  17  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150
(   150-2006-п  )  від  15.02.2006,  N  157  (  157-2006-п  )  від
15.02.2006;  в  редакції  Постанови  КМ  N  165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }

     18. Академічна   стипендія   призначається  з  першого  числа
місяця,  що настає після закінчення семестрового контролю згідно з
навчальним  планом, на період до визначення результатів наступного
семестрового  контролю.  {  Абзац  перший  пункту  18  із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  150  (  150-2006-п  ) від
15.02.2006 }
 

     {  Абзац  другий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     Особи,  зазначені  у  пункті  6, підпунктах 1-4 і 6 пункту 10
цього  Порядку,  які  вперше  претендують  або поновлюють право на
призначення  соціальної  стипендії, подають стипендіальній комісії
документи,  що  підтверджують  їх  право  на  отримання  пільг  та
гарантій     на     стипендіальне     забезпечення     згідно    з
нормативно-правовими актами. { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 983 ( 983-2011-п ) від 07.09.2011 }

     Стипендіальна комісія протягом  трьох  робочих  днів  приймає
рішення   щодо   призначення  соціальної  стипендії.  {  Пункт  18
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 983 ( 983-2011-п ) від
07.09.2011 }

           Академічні стипендії клінічних ординаторів,
                     аспірантів і докторантів

     19. Академічна стипендія клінічним ординаторам,  аспірантам і
докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної
плати  за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних
змін в оплаті праці на  відповідних  посадах),  але    не    нижче
60 відсотків  і  не вище посадового окладу,  визначеного за схемою
посадових окладів, відповідно:

     викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів;

     доцента - для докторанта. { Абзац третій пункту 19 в редакції
Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     20. Клінічним  ординаторам,   аспірантам,   докторантам,   що
поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви
у  навчанні,  та  аспірантам або докторантам, яким в установленому
порядку  продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі,
академічна   стипендія  призначається  на  весь  наступний  період
навчання.

{  Пункт  20  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006 }

               Призначення і виплата академічних та
             соціальних стипендій у окремих випадках

     21. У разі коли строк закінчення навчання особи,  яка отримує
академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця
або  коли  стипендіат  вибуває  з  навчального  закладу  (наукової
установи) до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія
у повному обсязі за останній місяць навчання.

{  Пункт  21  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     22. У  період  тимчасової   непрацездатності,   підтвердженої
відповідним  документом, особа отримує академічну та/або соціальну
стипендію у призначеному їй розмірі.

{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     23. У разі коли стипендіат має право на  призначення  кількох
академічних  стипендій,  виплачується  одна - найбільшого розміру,
якщо інше не передбачено нормативними актами.

     24.  Учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу,
які навчалися за державним замовленням і:

     1) перебувають   в   академічній   відпустці   за   медичними
показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу,  в
межах   коштів,   передбачених  для  виплати  стипендій,  щомісяця
виплачується  допомога  у   розмірі   50   відсотків   мінімальної
ординарної  (звичайної)  академічної  стипендії  відповідного типу
навчального закладу.

     Учням,  студентам  і  курсантам  вищого навчального закладу з
числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а  також  учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу,
які  в  період  навчання  у віці від 18 до 23 років залишились без
батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку
вони  отримували  до  початку  академічної  відпустки за медичними
показаннями.

     Зазначеним у   цьому   підпункті   особам,  які  хворіють  на
туберкульоз,  допомога виплачується  протягом  10  місяців  з  дня
настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

     2) поновили   навчання   за   державним   замовленням   після
академічної  відпустки,  академічна  стипендія   призначається   у
розмірі,  який  встановлюється  особі  згідно  з  цим  Порядком за
результатами  останнього  (до  перерви  у  навчанні)  семестрового
контролю.

     У разі  коли  дата поновлення до складу учнів,  студентів або
курсантів  вищого  навчального  закладу  не  збігається з початком
місяця,   стипендія   виплачується   з  місяця,  що  настає  після
зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального
закладу.

{  Пункт  24  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 150
(  150-2006-п  )  від  15.02.2006;  в  редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     {   Пункт  25  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

                    Академічні стипендії учнів
         середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і
          середніх художніх шкіл, учнів училищ фізичної
      культури, слухачів підготовчих відділень консерваторій
              та студій підготовки акторських кадрів

     26. Учням середніх  спеціальних  музичних  шкіл-інтернатів  і
середніх художніх шкіл академічна стипендія призначається у такому
розмірі  (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної
стипендії  вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації): VIII
клас - 32, IX клас - 36, X клас - 40, XI-XII класи - 44 відсотків.
{  Пункт  26  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     27.  Учням  училищ  фізичної  культури  академічна  стипендія
призначається   у   розмірі  50  відсотків  академічної  стипендії
студентів  вищих  навчальних  закладів  I-II  рівня  акредитації з
урахуванням дії пунктів 13, 29 і 33 цього Порядку.

{  Пункт  27  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     28. Слухачам  студій підготовки акторських кадрів та слухачам
підготовчих   відділень   консерваторій    академічна    стипендія
призначається  відповідно  у розмірі 44 і 48 відсотків мінімальної
ординарної  (звичайної)  академічної  стипендії  вищих  навчальних
закладів I-II рівня акредитації.

{  Пункт  28  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

                       Соціальні стипендії

       Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

     29.   Студентам   і  курсантам  вищого  навчального  закладу,
зазначеним  у  підпунктах  2-6  пункту  6  цього  Порядку,  які за
результатами  семестрового  контролю втратили право на призначення
академічної   стипендії,   обов'язково   призначається   соціальна
стипендія    (відсотків    мінімальної    ординарної   (звичайної)
академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації):

     100 - особам,  зазначеним у підпункті 2,  які за результатами
семестрового  контролю  мають середній бал успішності нижчий ніж 7
за дванадцятибальною або  нижчий  ніж  4  за  п'ятибальною  шкалою
оцінювання;

     109 -   особам,  зазначеним  у  підпунктах  3  і  4,  які  за
результатами семестрового контролю мають середній  бал  успішності
нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною
шкалою оцінювання;

     100 -  особам,  зазначеним  у  підпунктах  5  і  6,  які   за
результатами  семестрового  контролю мають середній бал успішності
нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною
шкалою оцінювання.

{  Пункт  29  в  редакції  Постанови  КМ  N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }
 

     {   Пункт  30  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     31.  Розмір  соціальної  стипендії, що призначається згідно з
пунктом  29  цього  Порядку:  {  Абзац перший пункту 31 в редакції
Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     1)  зменшується:  {  Абзац  перший  підпункту  1  пункту 31 в
редакції Постанови КМ N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     студентам індустріально-педагогічних     вищих     навчальних
закладів I-II  рівня  акредитації,  які  навчаються  за програмами
підготовки  майстрів  виробничого  навчання  (крім  зазначених   у
підпункті  1  пункту 6 цього Порядку) і забезпечуються безоплатним
триразовим  харчуванням,  -  на  50,  а  тим,  які  забезпечуються
безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків;

     курсантам  вищого  навчального  закладу,  які  перебувають на
державному  утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6
цього Порядку), - на 50 відсотків;

     2) збільшується  на  18  відсотків  мінімальної   ординарної
(звичайної)  академічної  стипендії  відповідного типу навчального
закладу, призначеної згідно з пунктом 29 цього Порядку:

     студентам, які навчаються  за  напрямами  підготовки  0701  -
фізика,  0702  -  прикладна  фізика,  0801  -  математика,  0803 -
механіка,  0903 - гірництво,  відповідно до переліку  напрямів  та
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних  закладах  за  відповідними   освітньо-кваліфікаційними
рівнями,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 р.  N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний  вісник  України,
1997 р., число 22, с. 42);

     студентам, які    навчаються    за    напрямами    підготовки
(спеціальностями) 6.040201  -  математика,  6.040202  -  механіка,
6.040203  -  фізика,  6.040204  - прикладна фізика,  відповідно до
переліку напрямів,  за якими здійснюється  підготовка  фахівців  у
вищих   навчальних  закладах  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 грудня  2006  р.  N  1719  ( 1719-2006-п )  (Офіційний   вісник
України, 2006 р., N 50, ст. 3333);

     студентам, які    навчаються    за    напрямами    підготовки
(спеціальностями)  галузі  знань 0503 - розробка корисних копалин,
відповідно до переліку напрямів,  за якими здійснюється підготовка
фахівців  у  вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем  бакалавра,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  13  грудня 2006 р.  N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник  України,  2006  р.,  N   50,   ст.   3333),   і   переліку
спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним  рівнем  молодшого
спеціаліста,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України
від 20  червня  2007 р.  N 839  ( 839-2007-п )  (Офіційний  вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877).

{  Пункт  31  доповнено  підпунктом 2 згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     {   Пункт  32  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

     33.  Якщо  згідно  з  пунктом 31 цього Порядку передбачається
зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її
розмір змінюється за кожною з підстав окремо.

{  Пункт  33  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

         Особи, які одночасно мають право на академічну і
                       соціальну стипендію

     34.  Особам,  зазначеним  у  підпунктах  3 і 4 пункту 6 цього
Порядку,   яким   призначена   академічна   стипендія,   додатково
виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної
(звичайної)  академічної  стипендії  відповідного типу навчального
закладу, призначеної згідно з цим Порядком):

     1) 9:

     студентам   і   курсантам   вищого   навчального   закладу  з
малозабезпечених  сімей  (у  разі  отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);

     студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III  групи
(крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни);

     2) 30:

     учням,  студентам  і  курсантам  вищого навчального закладу з
числа  тих,  що  входили  до  складу  військових формувань, які за
рішенням   відповідних   державних  органів  були  направлені  для
участі  в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до
держав, в яких у цей період велися бойові дії;

{  Підпункт  2 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013 }

     3) 50:

     учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху;

     учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні
до інвалідів війни.

     Якщо згідно  з  цим  пунктом  стипендіат  має право на кілька
додаткових соціальних  стипендій,  кожна  з  них  призначається  і
виплачується окремо.

     Розмір соціальних   стипендій,   призначених   згідно  з  цим
пунктом, визначається з урахуванням пункту 31 цього Порядку.

{  Пункт  34  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 150
(  150-2006-п  )  від  15.02.2006;  в  редакції Постанови КМ N 165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }

     35. Особам,  яким згідно із Законом  України  "Про  статус  і
соціальний    захист    громадян,    які   постраждали   внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) гарантуються пільги під  час
призначення   стипендії,   за   рахунок   коштів,  передбачених  у
державному бюджеті на здійснення заходів  з  ліквідації  наслідків
Чорнобильської   катастрофи,   виплачується   додаткова  соціальна
стипендія у сумі:

     учням - 130 гривень;

     студентам вищих навчальних закладів I-II  рівня  акредитації,
які   навчаються   за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  "молодший
спеціаліст" або "бакалавр", - 150 гривень;

     студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації,
які  навчаються  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  "бакалавр",
"спеціаліст" або "магістр", - 170 гривень.

     У разі коли зазначені суми  додаткової  соціальної  стипендії
менші ніж сума додаткової соціальної стипендії,  яка виплачувалась
у грудні 2007  р.,  продовжується  виплата  додаткової  соціальної
стипендії у сумі, яка виплачувалася у грудні 2007 року.

{  Пункт  35  в  редакції  Постанови  КМ  N 165 ( 165-2008-п ) від
05.03.2008 }
 

     {   Пункт  36  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  165
( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 12 липня 2004 р. N 882

                              ЗМІНИ,
       що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 

     1. У  постанові Кабінету Міністрів   України    від 16 серпня
1994 р.  N 560 ( 560-94-п )   "Про  стипендії  Кабінету span style=br style= Міністрів
України для молодих учених" (ЗП України,  1994 р.,  N 11, ст. 285;
Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2798):

     у другому  реченні  пункту  1  постанови  слово   "стипендії"
замінити  словами  "іменної або ординарної (звичайної) академічної
стипендії";

     у пункті 3 Положення,  затвердженого  зазначеною  постановою,
слова   "стипендії   аспіранта"   замінити  словами  "іменної  або
ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта".

     2. У пункті 3 Положення про стипендії Президента України  для
молодих   учених,   затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 23 серпня 1994 р. N 582 ( 582-94-п )   (ЗП    України,
1994 р.,  N  11,  ст.  291),  слова "стипендії аспіранта" замінити
словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної  стипендії
аспіранта".

     3. У  назві і тексті постанови Кабінету   Міністрів   України
від 28 жовтня 1994  р.  N  744  ( 744-94-п )  "Про    затвердження
Положення  про  порядок  призначення  стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та  аспірантам"  (ЗП  України,
1995  р.,  N  1,  ст.  19)  та  затвердженого  нею Положення слова
"стипендії Президента України" в усіх відмінках  замінити  словами
"академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку.

     4. У  назві і тексті постанови Кабінету   Міністрів   України
від 1 лютого 1995 р.  N 82 ( 82-95-п ) "Про  заснування  стипендії
імені М.О. Посмітного   у  вищих  сільськогосподарських навчальних
закладах" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 104) та затвердженого нею
Положення  слово  "стипендії"  в  усіх  відмінках замінити словами
"академічні стипендії" у відповідному відмінку.

     5. У  другому  реченні  пункту  24  Порядку  працевлаштування
випускників    вищих    навчальних   закладів,   підготовка   яких
здійснювалась за державним замовленням,  затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  22  серпня  1996  р.    N   992
( 992-96-п ) (ЗП України,  1996 р.,  N  17,  ст.  460),      слова
"в розмірі   місячної   стипендії"  замінити  словами  "у  розмірі
академічної  або  соціальної  стипендії,  що  вони  отримували   в
останній  місяць  навчання   у    вищому    навчальному    закладі
(крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи)".

     6. У  постанові Кабінету Міністрів   України  від  23  грудня
1996 р.  N 1542 ( 1542-96-п ) "Про впорядкування виплати стипендій
аспірантам,   а   також   стипендій  Президента  України,  іменних
стипендій студентам,  учням навчальних закладів   та   аспірантам"
(ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 593):

     у назві  постанови,  абзаці  другому пункту 2,  пунктах 5 і 6
слова "стипендії Президента України"  в  усіх  відмінках  замінити
словами "академічні  стипендії  Президента України" у відповідному
відмінку;

     в абзаці другому пункту 3 і пункті 6 слова  "стипендії  імені
М.С. Грушевського"  замінити  словами  "академічні стипендії імені
М.С. Грушевського";

     абзац перший пунктів 2 і  3  та  пункт  4  викласти  у  такій
редакції:

     "2. Установити,  що  розмір  академічної стипендії Президента
України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних
закладів  дорівнює  4,375  мінімальної академічної стипендії учнів
професійно-технічних,   студентів   вищих   навчальних    закладів
відповідного рівня акредитації";

     "3. Установити,  що  розмір   академічної   стипендії   імені
М.С. Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної  стипендії
студентів    вищих    навчальних   закладів   відповідного   рівня
акредитації";

     "4. Установити,  що  розмір  іменних  академічних  стипендій,
заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної
академічної стипендії учнів професійно-технічних,  студентів вищих
навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

     7. У  пункті  2  постанови    Кабінету    Міністрів   України
від 18 лютого 1997 р.  N 173 ( 173-97-п ) "Про  увічнення  пам'яті
Олеся Гончара" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 9, с. 53)
слова  "стипендії",  "стипендія"   замінити   відповідно   словами
"академічні стипендії", "академічна стипендія".
 

     {  Пункт  8  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 177
( 177-2012-п ) від 07.03.2012 }
 

     9. У  постанові  Кабінету Міністрів України  від   7   лютого
2000 р.  N 234 ( 234-2000-п ) "Про  збільшення  розміру  стипендії
Президента   України  для  найбільш  обдарованих  молодих  митців"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 218):

     у назві  постанови   слово   "стипендії"   замінити   словами
"академічні стипендії";

     пункт 1 викласти у такій редакції:

     "1. Установити  починаючи  з  1  липня  2004 р.  такі розміри
академічних стипендій Президента України для найбільш  обдарованих
молодих митців:

     учнів мистецьких спеціалізованих шкіл   і   шкіл-інтернатів -
9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з  розрахунку  на
місяць;

     студентів вищих   мистецьких   навчальних  закладів  -  4,375
мінімальної  академічної  стипендії  студентів  вищих   навчальних
закладів відповідного рівня акредитації".

     10. Абзаци  третій  і  четвертий  пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від  7  лютого  2000  р.   N  235 ( 235-2000-п )
"Про збільшення  розміру  державних стипендій для підтримки діячів
літератури і мистецтва,  особливо обдарованих  учнів  і  студентів
спеціалізованих  навчальних закладів у галузі культури" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 6, ст. 219) викласти у такій редакції:

     "для   учнів    мистецьких     спеціалізованих     шкіл     і
шкіл-інтернатів - 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу
з розрахунку на місяць;

     для студентів  вищих   навчальних   закладів   культури     і
мистецтва -  4,375  мінімальної  академічної  стипендії  студентів
вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

     11. У постанові Кабінету Міністрів  України  від  27  вересня
2000 р.  N  1461  ( 1461-2000-п ) "Про затвердження Положення  про
стипендію Президента України для студентів  Національної  гірничої
академії" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1653):

     у назві   та  тексті  постанови  слово  "стипендію"  замінити
словами "академічну стипендію";

     у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

     слово "стипендія" в усіх відмінках і  формах  числа  замінити
словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

     пункт 4 викласти у такій редакції:

     "4. Розмір   академічної  стипендії  Президента  України  для
студентів,  зазначених у пункті 2  цього  Положення,  визначається
виходячи   з   розміру  4,375  мінімальної  академічної  стипендії
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".
 

     {  Пункт  12  втратив чинність на підставі Постанови КМ N 177
( 177-2012-п ) від 07.03.2012 }
 

     13. У  постанові Кабінету Міністрів України  від   9   серпня
2001 р.  N 980 ( 980-2001-п ) "Про заснування  стипендії  Кабінету
Міністрів   України   студентам   вищих   навчальних  закладів  та
аспірантам" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1493):

     у назві і тексті постанови  та  затвердженого  нею  Положення
слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

     абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:

     "студентам -  у   розмірі   3,125   мінімальної   академічної
стипендії студентів   вищих   навчальних   закладів  III-IV  рівня
акредитації".

     14. В абзаці другому пункту 1  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 9 серпня 2001 р.  N 982 ( 982-2001-п ) "Про заснування
стипендії Кабінету  Міністрів  України  переможцям  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади з української мови та літератури" (Офіційний
вісник України,  2001 р.,  N  33,  ст.  1528)  слова  "у  розмірі"
замінити словами і цифрами "розмір яких дорівнює 3,125 мінімальної
академічної стипендії   студентів   вищих   навчальних    закладів
III-IV рівня акредитації".

     15. У постанові Кабінету Міністрів України  від   26   квітня
2003 р. N 633 ( 633-2003-п ) "Про   заснування   стипендії   імені
В.М. Чорновола  студентам  факультетів  (інститутів)  журналістики
вищих навчальних закладів" (Офіційний  вісник   України,  2003 р.,
N 18, ст. 846):

     у назві  і  тексті  постанови  та затвердженого нею Положення
слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

     пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

     "5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з
першого числа місяця,  що  настає  після  закінчення  семестрового
контролю,  за  результатами  якого  студенту  призначена зазначена
стипендія,  у  межах  коштів,  передбачених  у  загальному   фонді
кошторисів    вmso-spacerun: yes;ищих    навчальних    закладів   на   стипендіальне
забезпечення. Розмір академічної стипендії  імені   В.М. Чорновола
дорівнює  3,125  мінімальної академічної стипендії студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

     16. У пункті  1   постанови   Кабінету   Міністрів    України
від 15 травня 2003 р.  N 694 ( 694-2003-п ) "Про увічнення пам'яті
М.М. Амосова" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 926):

     в абзаці   першому   слово   "стипендії"   замінити   словами
"академічні стипендії";

     абзац другий викласти у такій редакції:

     "Установити, що  академічна  стипендія  імені  Миколи Амосова
призначається щороку і її розмір  починаючи  з  1  липня  2004  р.
дорівнює  2,5  мінімальної  академічної  стипендії студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

     17. У постанові Кабінету Міністрів України  від   29   квітня
2004 р.  N  566  ( 566-2004-п )  "Про заснування стипендії   імені
вчених-садівників Симиренків" (Офіційний вісник України,  2004 р.,
N 17, ст. 1193):

     у назві  і  тексті  постанови  та затвердженого нею Положення
слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

     пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

     "5. Академічна   стипендія   призначається  з  першого  числа
місяця,  що  настає  після  закінчення  екзаменаційної  сесії,  за
результатами якої студенту призначена зазначена стипендія, у межах
коштів,  передбачених  у   загальному   фонді   кошторисів   вищих
навчальних   закладів   на   стипендіальне   забезпечення.  Розмір
академічної  стипендії  дорівнює  3,125  мінімальної   академічної
стипендії  студентів  вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації".