Положення про орган студентського самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В  КИЇВСЬКОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ  КОЛЕДЖІ  НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 Ухвалено  Конференцією

студентів КФЕК НУДПСУ

               1. Загальні положення

             1.1. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 15.11.2007 р. №1010.  

           1.2. Положення    регламентує    порядок    створення   і функціонування студентського  самоврядування  у  Київському фінансово-економічному коледжі Національного університету державної податкової служби України (далі - Коледж ).

            1.3.  Студентське  самоврядування у Коледжі є гарантованим  державою  правом  студентів самостійно або через  представницькі  органи  вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

           1.4. Органом студентського самоврядування Коледжу є Студентський парламент Коледжу, який сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

         1.5. У Студентському парламенті Коледжу  беруть участь студенти, які навчаються у Коледжі (далі – Студенти). Кожний  Студент  має  право  обирати  й  бути  обраним  до  Студентського парламенту Коледжу.

            1.6. Студентський парламент Коледжу створюється   на добровільних   виборних  засадах  за  ініціативою  Студентів  і  є складовою громадського самоврядування Коледжу.

           1.7. У своїй  діяльності  Студентський парламент Коледжу керується:

           - законодавством України;                                         

           - рішеннями    Міністерства освіти і науки молоді та спорту України;

           - рішеннями Державної податкової служби України;

           - Статутом  Коледжу;

           - Положенням про орган студентського самоврядування у Київському фінансово-економічному коледжі Національного університету ДПС України.  

         1.8. Перелік повноважень Студентського парламенту Коледжу  визначається Положенням про орган студентського самоврядування (далі – Положення) й   узгоджується   з адміністрацією Коледжу.

         1.9. Студентський парламент Коледжу може співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями,  діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

    1.10. Адміністрація Коледжу   зобов'язана створювати   умови   для   забезпечення   діяльності  та  розвитку Студентського парламенту Коледжу.

       1.11. Відповідно   до   Закону   України   «Про   вищу  освіту» представники Студентського  парламенту Коледжу мають  право  брати  участь  у роботі  колегіальних  органів  Коледжу.

 

           2. Мета і завдання Студентського парламенту Коледжу

2.1. Метою Студентського парламенту Коледжу є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

2.2. Основними завданнями Студентського парламенту Коледжу є:

-захист прав та інтересів Студентів

-забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;

          -   сприяння  навчальній,  науковій   та   творчій   діяльності Студентів;

          -   сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

-співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

-сприяння  формуванню у студентів Коледжу патріотичних почуттів, поваги до України, а також почуттів національної свідомості; 

-забезпечення участі у вирішені питань міжнародного обміну студентами.

 

3. Структура та організація роботи Студентського парламенту Коледжу

3.1. Свою діяльність Студентський парламент Коледжу  здійснює на рівні Коледжу, академічної групи.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є  Конференція студентів Коледжу (далі – Конференція).

3.3. Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції повідомляється не пізніше ніж за 10 днів до її проведення.

3.4. Конференція:

-ухвалює та вносить зміни до Положення про орган студентського самоврядування в Коледжі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання  виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність Студентського парламенту Коледжу;

-формує і затверджує склад Студентського парламенту Коледжу та обирає його голову (заступників), визначає термін їх повноважень;

-спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначає порядок обрання  представників  зі складу Студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу;

-не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови Студентського парламенту Коледжу і виносить ухвалу щодо його діяльності;

-розглядає інші найважливіші  питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями Студентського парламенту Коледжу.

3.5. Делегати на Конференцію обираються академічними групами за квотою: 1 делегат від 10 студентів групи, але не менше одного делегата від академічної групи Коледжу.

3.6. Делегати обираються на зборах групи, які веде староста групи. Кожний делегат, зареєстрований комісією Студентського парламенту Коледжу, має один голос при голосуванні.

3.7. Конференція є правомочною за наявності двох третин делегатів, обраних академічними групами Коледжу.

          3.8. Конференція Студентів скликається не рідше одного разу на рік.     . Позачергова Конференція скликається на вимогу  10 % Студентів Коледжу або адміністрації Коледжу .

3.9. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення Конференції  шляхом подачі письмової заяви на ім’я голови Студентського парламенту Коледжу.

          3.10. Очолює роботу Студентського парламенту Коледжу голова Студентського парламенту Коледжу.

          3.11.   Голова Студентського парламенту Коледжу:

-організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентського парламенту Коледжу;

-може брати  участь у роботі колегіальних та дорадчих органів Коледжу; 

-раз на  рік звітує перед Педагогічною радою Коледжу про діяльність Студентського парламенту Коледжу;

-подає адміністрації Коледжу пропозиції щодо відзначення та заохочення Студентів, що активно працюють у Студентському парламенті Коледжу або беруть активну участь у його заходах;

-делегує свої повноваження заступнику;

-забезпечує організацію та проведення Конференції Студентів;

-має право отримувати від адміністрації Коледжу інформацію, необхідну для здійснення діяльності Студентського парламенту Коледжу.

          3.12. Діючий голова Студентського парламенту Коледжу приймає пропозиції щодо претендентів на посаду голови Студентського парламенту Коледжу не раніше ніж за два місяці і не пізніше ніж за сім днів до дня проведення виборів.

3.13. Кандидат на посаду голови Студентського парламенту Коледжу має відповідати наступним вимогам: 

-відсутність стягнень;

-відсутність пропусків занять без поважної причини;

-активна участь у громадському  та культурному житті Коледжу;

-активна участь у роботі Студентського парламенту Коледжу.

3.14. Голова Студентського парламенту Коледжу вносить кандидатуру претендента на розгляд Конференції для голосування.

          3.15. Вибори голови Студентського парламенту Коледжу проводяться прямим таємним голосуванням в один тур. Обраним головою Студентського парламенту Коледжу вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.           

         3.16. Директор коледжу може встановлювати до визначених у Положенні додаткові функціональні обов'язки голови Студентського парламенту Коледжу. 

         3.17. Секретар Студентського парламенту Коледжу веде протоколи  засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

        3.18. Голова та секретар Студентського парламенту Коледжу відповідають за збереження документації та її архівування.

        3.19. При Студентському парламенті Коледжу створені департаменти за напрямами роботи:

-Департамент навчально-виховної роботи;

-Департамент наукової діяльності;

-Департамент культурно-масової  роботи;

-Департамент міжвузівських зв’язків та зв’язків із громадськістю;

-Департамент спортивно-оздоровчої роботи та трудової дисципліни;

-Інформаційно-редакційний департамент.

       3.20. Департамент навчально-виховної роботи:

-організовує роботу та індивідуальні бесіди зі студентами, які не проявляють бажання до навчання та порушують загальні етичні норми;

-вносить свої пропозиції до адміністрації Коледжу щодо підвищення ефективності навчального процесу;

-тісно співпрацює зі Студентським проректором з наукової роботи Студентського ректорату Національного  університету державної податкової служби України (далі – Університет) з метою вдосконалення навчального процесу;

-забезпечує вирішення на рівні адміністрації Коледжу питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

-організовує профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;

-співпрацює з психологом Коледжу .

       3.21. Департамент  наукової діяльності:

-забезпечує постійну співпрацю зі студентами, викладачами, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю;

-проводить заходи щодо заохочення Студентів до участі у студентських наукових конференціях як у самому Коледжі та Університеті, так і за його межами;

-тісно співпрацює з науковими товариствами Коледжу та  Університету з метою збільшення можливостей для наукового зростання Студентів Коледжу;

-співпрацює із науковими товариствами та студентами, що займаються дослідницькою діяльністю у інших вищих навчальних закладах;

-вносить свої пропозиції адміністрації Коледжу щодо нагородження студентів, які зайняли призові місця на обласних, республіканських та міжнародних олімпіадах та показали високі результати у науковій та дослідницькій роботі.

       3.22 . Департамент  культурно-масової роботи :

-проводить заходи з метою заохочення Студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

-підтримує зв’язок зі Студентським проректором з культурно-масової роботи Студентського ректорату Університету, користується його всебічною підтримкою;

-бере активну участь в організації загальноуніверситетських заходів культурно-масового характеру;

-вносить свої пропозиції адміністрації Коледжу щодо створення, скасування або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при Університеті та Коледжі;

-співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи;

-організовує подорожі та екскурсії;

-організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі відомих людей;

-організовує конференції, круглі столи та інші заходи (лотереї, дискотеки тощо) та святкування державних і міжнародних свят;

-організовує  проведення рекламних кампаній.

      3.23. Департамент  міжвузівських зв’язків та зв’язків із громадськістю                повинен:

-сприяти міжнародній співпраці Коледжу та налагоджувати і підтримувати зв'язки з іншими вузами (як приватними, так і державними);

-інформувати Студентський парламент Коледжу про конференції, спортивні змагання, культурні заходи, підтримувати їх організацію, домовляючись про участь у них студентів Коледжу; 

-знаходити  та доводити до відома Студентського парламенту Коледжу інформацію про студентські та молодіжні організації;

      3.24. Департамент спортивно-оздоровчої роботи та трудової дисципліни  здійснює:

-організацію та участь у спортивних змаганнях;

-пропаганду здорового способу життя;

-контроль за відпрацюванням Студентами Коледжу третього трудового семестру;

-контролює трудову дисципліну Студентів та вносить пропозиції щодо викорінення порушень дисципліни;

-співпрацює з працівниками медичного центру Університету.

      3.25. Інформаційно-редакційний департамент здійснює:

-своєчасне надання інформації на інформаційні дошки Студентського парламенту Коледжу;

-підготовку оголошень  як інформаційного так і рекламного характеру;

-поширення інформації про діяльність Студентського парламенту Коледжу серед Студентів;

-підготовку та поширення статей, сюжетів, репортажів про діяльність Студентського парламенту Коледжу серед ЗМІ;

-співпрацює з усіма членами Студентського парламенту Коледжу та допомагає їм у вирішенні завдань, пов'язаних з набором, друком, скануванням та пошуком інформації в мережі Internet. 

       3.26. Засідання Студентського парламенту Коледжу  проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на ньому присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

       3.27. Засідання Студентського парламенту Коледжу веде голова або,  за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

       3.28. Рішення Студентського парламенту Коледжу в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації Коледжу. 

      

      4. Права й обов'язки Студентського парламенту Коледжу

      4.1. Студентський парламент Коледжу має право: 

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації Коледжу та органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань;

- вести конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу  щодо дій посадових осіб, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів;

-  делегувати представників  до обласної студентської ради при Київській  обласній державній адміністрації;

-співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та координувати з ними свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

-погоджувати пропозиції адміністрації Коледжу щодо: 

а) відрахування осіб, які навчались у Коледжі та їх поновлення на      навчання    у Коледжі;

б) переведення осіб, які навчались за державним замовленням, на навчання відповідно до укладених угод з фізичними та юридичними особами;

в) переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з               фізичними та юридичними особами, на навчання за державним замовленням.

    4.2. Студентський парламент зобов’язаний:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

- організовувати дозвілля студентів;

- допомагати адміністрації Коледжу організовувати студентський колектив    на навчання;

- порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією Коледжу, іншими посадовими особами Коледжу;

- сприяти розвитку та вдосконаленню Студентського парламенту Коледжу;

- звітувати перед Студентами про свою діяльність;

-впроваджувати власну діяльність у межах чинного законодавства, виконувати вимоги Статуту Коледжу, Правила внутрішнього розпорядку Коледжу,  даного Положення;

-узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про орган студентського самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та дорадчих органів Коледжу.

 

 5. Права і обов’язки  адміністрації коледжу щодо взаємодії зі  Студентським парламентом Коледжу

    5.1. Адміністрація та інші посадові особи Коледжу мають право:

-отримувати інформацію про діяльність Студентського парламенту Коледжу (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність);

-скликати позачергову Конференцію студентів у випадках недотримання Студентським парламентом Коледжу Статуту та Правил внутрішнього розпорядку, Положення про орган студентського самоврядування;

-брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що  проводить Студентський парламент Коледжу (Конференціях, засіданнях Студентського парламенту Коледжу).

   5.2. Адміністрація та інші посадові особи Коледжу  зобов’язані:

-всебічно сприяти  створенню  належних  умов  для  діяльності Студентського парламенту Коледжу; 

-надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, матеріальну та інші види підтримки для розвитку Студентського парламенту Коледжу;

-інформувати Студентський парламент Коледжу про рішення, що стосуються життєдіяльності студентів Коледжу.

     5.3. Погоджувати із Студентським парламентом Коледжу рішення  щодо:

-відрахування студентів та поновлення на навчання осіб, які навчались у Коледжі;

-переведення на навчання відповідно до укладених угод з фізичними та юридичними особами студентів, які навчались за державним замовленням;

-переведення на навчання за державним замовленням студентів, які навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та юридичними особами.

         6. Міжнародна діяльність Студентського парламенту Коледжу

 

        6.1. Студентський парламент Коледжу може співпрацювати з органами студентського самоврядування  вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими  організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень . 

       6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу.

       6.3. Міжнародна діяльність Студентського парламенту Коледжу має сприяти формуванню позитивного іміджу Коледжу.

  7. Забезпечення діяльності Студентського парламенту Коледжу 

        7.1. Фінансування  діяльності Студентського парламенту Коледжу здійснюється за рахунок:

-цільових коштів Коледжу, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування згідно з чинним законодавством;

-спонсорських коштів;

-добровільних пожертвувань.

 8. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до даного        Положення

 8.1. Дане Положення діє з дня його затвердження Зборами трудового колективу Коледжу .

           8.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу   після ухвалення Конференцією та затвердження Зборами трудового колективу Коледжу .

          8.3. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення можуть вносити:

-голова Студентського парламенту Коледжу; 

-збори дійсних членів Студентського парламенту Коледжу;

-делегати Конференції;

-адміністрація Коледжу.

 8.4. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення вносяться у письмовому вигляді на ім’я голови Студентсього парламенту Коледжу не пізніше як за одну  добу до початку Конференції.